Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • กรณีที่เป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการรับรองจากเจ้าของภาษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ขอให้ส่งเอกสารเป็น file word

  • มีการให้ url กรณีที่อ้างอิงจาก internet

Author Guidelines

หลักเกณฑ์การเสนอบทความวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ต้องเป็นบทความหรือผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในด้านปรัชญาและศาสนา  ภาษาศาสตร์  วรรณกรรม วัฒนธรรมศึกษา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา  รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี สารสนเทศและการสื่อสาร และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีเป็นภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งกองบรรณาธิการ

3. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HUSO

4. หน้าปก (Cover) ประกอบด้วย

     4.1 ชื่อบทความ (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     4.2 ชื่อผู้เขียน (Authors) (ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ ตำแหน่ง คุณวุฒิ) พร้อมทั้งสังกัดเกี่ยวกับผู้เขียน (Author Affiliation) หากต้องการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียนให้ระบุตอนท้ายของบทความ

     4.3 บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่ควรเกินหนึ่งหน้ากระดาษ  A4

     4.4 คำสำคัญ (Keyword) กำหนดคำสำคัญที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้ทำคำค้นในระบบฐานข้อมูล  ทั้งคำในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 3-5 คำ

5. เกณฑ์การพิจารณา กองบรรณาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบการพิจารณา 

6. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

7. ส่วนเนื้อหา (Body of the Context) ประกอบด้วย

     7.1 บทนำ (Introduction) ครอบคลุมความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทนำควรเขียนในรูปเรียงความให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน

     7.2 วิธีการวิจัย หรืออุปกรณ์และวิธีวิจัย หรือระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยซึ่งอาจจะประกอบด้วยหัวข้อย่อยๆ เช่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสอดคล้องตามวิธีการวิจัยแต่ละสาขาวิชา

     7.3 สรุปและอภิปรายผล/วิจารณ์ผลการวิจัย

     7.4 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เสนอแนะแนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้

     7.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ระบุแหล่งทุน หรือผู้มีส่วนสนับสนุนในการทำวิจัย เอกสารอ้างอิง (References) ให้ใช้ตามแบบที่กำหนด คือ

          7.5.1 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ให้วงเล็บชื่อผู้แต่ง (สำหรับคนไทย) หรือชื่อสกุล (สำหรับชาวต่างประเทศ) หรือชื่อนิติบุคคลที่เป็นผู้จัดทำเอกสาร และปีที่พิมพ์ของเอกสารที่อ้างถึง นำหน้าหรือต่อท้ายข้อความที่อ้างดังตัวอย่าง

                   มันทนา และอุษา (2535) กล่าวว่า...............................หรือ (มันทนา และอุษา,2535)Miller (1993) กล่าวว่า..............................หรือ........................ (Miller,1993) จากรายงานของ WHO (1999) .......................หรือ........................ (WHO,1999)

          7.5.2 การอ้างอิงท้ายเรื่องอ้างอิงหนังสือ  

                    พรจันทร์ สุวรรณชาติ.  (2539).  มาตรฐานการพยาบาลเชิงโครงสร้าง.  กรุงเทพฯ :เจ.เอส.การพิมพ์.      

                    Dye Thomas R. (1966). Politics,Economics and the Public. Chocago:Rand Mcnally.
   

                    การอ้างอิงจากบทความ      

                    รัตนา จันทร์เทาว์.  (2553).  อุปลักษณ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำของคนขอนแก่น. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, 27(3),71-85.

                   Wenden, A.L.  (2002).  Learner Development in Language Learning. Applied Linguistics,  23(1), 12-36.
   

                  การอ้างอิงจากเว็บไซต์      

                  สมคิด พุทธศรี.  (2555).  โลกาภิวัตน์ปะทะเทคโนโลยี : นัยต่อการปรับโครงการสร้างทางเศรษฐกิจ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555, จาก https://thaipublica.org/2012/08/impact-of-globalization-of-technology/      

                  Bontas, E.P.  (2005).  Practical experiences in building Ontology-basedRetrieved systems. Retrieved January 20,2006, from https://userpage.fu-berlin.de/~paslaru/papers/swcase2005.pdf.
     

                การสัมภาษณ์     

                สุวิทย์ คุณกิตติ. การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพอง [สัมภาษณ์]. รัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; 20 สิงหาคม 2541.                             

                Tapparangsi K . AIDS situation in Thailand [Interview]. The Minister, Ministry of Public  Health; 17 July 1999.


8. ตารางและภาพประกอบ (Tables and Illustrations) จัดเรียงตามลำดับหรือหมายเลขที่อ้างถึงในบทความโดยวิธีเขียนควรระบุชื่อตารางไว้เหนือตาราง และระบุชื่อหรือคำอธิบายภาพ

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.