ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)

     วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการ  เพื่อเผยแพร่งานการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารมีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตีพิมพ์ทั้งรูปแบบรูปเล่มและระบบวารสารอิเล็คทรอนิคส์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวข้องกับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในด้านปรัชญาและศาสนา  ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม วัฒนธรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา   รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาณาบริเวณศึกษา สื่อ สารสนเทศและการสื่อสาร และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

ประกาศ! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

2020-01-29

                   วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI)

                   ทั้งนี้ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของ TCI เพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนกลุ่มใหม่ ภายในเดือนมกราคม 2564

                   สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ภายใน 31 ธันวาคม 2562 ถือว่าอยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 ดังเดิม

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายจัดการวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

ท่านสามารถตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพได้จากลิงก์ : https://tci-thailand.org/?p=3796&fbclid=IwAR3AqZLd4-RPSr8qrtDVGWBbO94XDEdzA_KkscXIxci4NBItGPwsAK2R_Vg

ประกาศเรื่อง: กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2018-02-07

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  โดยกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์ บทความละ 2,000 บาท

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป                                                                                     

ประกาศ ณ วันที่  12  ธันวาคม พ.ศ. 2560                         

ดาวน์โหลดประกาศ 

 

หมายเหตุ    ท่านสามารถโอนเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความ และค่าสมัครสมาชิก

                    ผ่านบัญชี   ธนาคารไทยพาณิชย์       สาขา           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                    ชื่อบัญชี   ค่าสมัครกลุ่มวิชาการ         เลขที่บัญชี       551-3-02535-3      ประเภทบัญชี      กระแสรายวัน

                    เมื่อท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินใบนำฝาก (Pay-in-Slip) พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความหรือหน่วยงาน (กรณี สมัครสมาชิก) และที่อยู่ รหัสไปรษณีย์  ส่งมาที่ E-mail: kwanso@kku.ac.th เพื่อดำเนินการให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้เขียนบทความหรือหน่วยงานต่อไป

*** ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ว่า การโอนเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความ และค่าสมัครสมาชิก มาแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

เกี่ยวกับบทความวารสาร

2016-03-14

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Vol. 36 No. 3 (2019): September-December

Published: 2019-12-21

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3

-

View All Issues

Indexed in tci