ประกาศเรื่องการปลอมหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร

2021-06-30

ประกาศ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เรื่อง การปลอมหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร

          ด้วย วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre) กลุ่ม 2  และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา โดยเมื่อเจ้าของบทความแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ทางวารสารฯ จะดำเนินการออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้ตามระบบ

          บัดนี้ ได้มีการปลอมหนังสือรับรองการตีพิมพ์ในวารสารเกิดขึ้น จึงขอให้ผู้เขียนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลมายังวารสารได้ที่เบอร์โทร 043-202236 หรือ อีเมล kwanso@kku.ac.th 

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย

บรรณาธิการ