Announcements

 • ประกาศเรื่อง: กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  2022-03-09

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยกำหนดอัตราค่าดำเนินการ บทความละ 3,000 บาท 

  **โดยเรียกเก็บเมื่อบทความของท่าน ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของบทความเบื้องต้นแล้ว ก่อนที่จะเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความต่อไป

   

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป                                                                 

  ประกาศ ณ วันที่  9 มีนาคม พ.ศ. 2565    

  ดาวน์โหลดประกาศ              

   

  หมายเหตุ    ท่านสามารถโอนเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความ และค่าสมัครสมาชิก

                      ผ่านบัญชี   ธนาคารไทยพาณิชย์       สาขา       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                      ชื่อบัญชี   ค่าสมัครกลุ่มวิชาการ   เลขที่บัญชี    551-3-02535-3    ประเภทบัญชี      กระแสรายวัน

               เมื่อท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินใบนำฝาก (Pay-in-Slip) พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ รหัสไปรษณีย์  ส่งมาที่ E-mail: kwanso@kku.ac.th เพื่อดำเนินการให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้เขียนบทความหรือหน่วยงานต่อไป

  ***   ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ว่า การโอนเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความ มาแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

  หมายเหตุ 1 : เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เมื่อบทความของท่าน ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของบทความเบื้องต้นแล้ว ก่อนที่จะเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความต่อไป
  หมายเหตุ 2 : หากบทความของท่านไม่ผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางวารสารฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ทุกกรณี
  หมายเหตุ 3 : หากผู้เขียนดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความแล้ว และมีการขอยกเลิกการประเมินบทความ หรือยกเลิกการตีพิมพ์ ทางวารสารฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ทุกกรณี

   

  Read more about ประกาศเรื่อง: กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศเรื่องการปลอมหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร

  2021-06-30

  ประกาศ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   เรื่อง การปลอมหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร

            ด้วย วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre) กลุ่ม 2  และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา โดยเมื่อเจ้าของบทความแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ทางวารสารฯ จะดำเนินการออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้ตามระบบ

            บัดนี้ ได้มีการปลอมหนังสือรับรองการตีพิมพ์ในวารสารเกิดขึ้น จึงขอให้ผู้เขียนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลมายังวารสารได้ที่เบอร์โทร 043-009700 ต่อ 45449 หรือ อีเมล kwanso@kku.ac.th 

   

  ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

  บรรณาธิการ

  Read more about ประกาศเรื่องการปลอมหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร
 • การส่งต้นฉบับบทความ

  2020-04-29

  1. ผู้วิจัยหรือผู้ที่สนใจ ส่งต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อขอรับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องส่งผลงานผ่านระบบ Thaijo เท่านั้น โดยใช้เว็บไซต์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HUSO

  2. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบโดยทันที

  3. กองบรรณาธิการจะดำเนินการตรวจสอบบทความที่ได้รับว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเบื้องต้น และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบภายใน 15-30 วัน เพื่อนำบทความของท่านเข้าสู่การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

  ติดต่อผู้จัดการวารสาร : ขวัญนคร มุงคำภา

  สอบถามทางอีเมล: kwanso@kku.ac.th

  Read more about การส่งต้นฉบับบทความ
 • ประกาศ! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

  2020-01-29

                     วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI)

                     ทั้งนี้ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของ TCI เพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนกลุ่มใหม่ ภายในเดือนมกราคม 2564

                     สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ภายใน 31 ธันวาคม 2562 ถือว่าอยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 ดังเดิม

  หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายจัดการวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

  ท่านสามารถตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพได้จากลิงก์ : https://tci-thailand.org/?p=3796&fbclid=IwAR3AqZLd4-RPSr8qrtDVGWBbO94XDEdzA_KkscXIxci4NBItGPwsAK2R_Vg

  Read more about ประกาศ! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567
 • เกี่ยวกับบทความวารสาร

  2016-03-14

       วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์   เพื่อเผยแพร่งานการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารมีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กันยายน-ธันวาคม) ตีพิมพ์รูปแบบระบบวารสารอิเล็คทรอนิคส์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน  โดยใช้วิธีการประเมินแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (Double- Blind Peer Review) เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวข้องกับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในด้านปรัชญาและศาสนา ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม วัฒนธรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี สารสนเทศและการสื่อสาร และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

       ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  Read more about เกี่ยวกับบทความวารสาร