Announcements

 • ประกาศเรื่อง: กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  2022-03-09

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์ บทความละ 3,000 บาท 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป                                                                 

  ประกาศ ณ วันที่  9 มีนาคม พ.ศ. 2565    

  ดาวน์โหลดประกาศ              

   

  หมายเหตุ    ท่านสามารถโอนเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความ และค่าสมัครสมาชิก

                      ผ่านบัญชี   ธนาคารไทยพาณิชย์       สาขา       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                      ชื่อบัญชี   ค่าสมัครกลุ่มวิชาการ   เลขที่บัญชี    551-3-02535-3    ประเภทบัญชี      กระแสรายวัน

               เมื่อท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินใบนำฝาก (Pay-in-Slip) พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ รหัสไปรษณีย์  ส่งมาที่ E-mail: kwanso@kku.ac.th เพื่อดำเนินการให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้เขียนบทความหรือหน่วยงานต่อไป

  ***   ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ว่า การโอนเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความ มาแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

   

  Read more about ประกาศเรื่อง: กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  2021-07-06

   เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

            ด้วย วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นวารสารที่มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นระยะเวลามากว่า 30 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) ทั้งนี้ขอแจ้งว่า ตั้งแต่ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564) วารสารจะปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน เพื่อให้สอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ผู้นิพนธ์สามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตามประกาศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0019.PDF  ทั้งนี้วารสารได้เผยแพร่เป็นรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น   

   

  ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย

  บรรณาธิการ

  Read more about ประกาศ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศเรื่องการปลอมหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร

  2021-06-30

  ประกาศ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   เรื่อง การปลอมหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร

            ด้วย วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre) กลุ่ม 2  และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา โดยเมื่อเจ้าของบทความแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ทางวารสารฯ จะดำเนินการออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้ตามระบบ

            บัดนี้ ได้มีการปลอมหนังสือรับรองการตีพิมพ์ในวารสารเกิดขึ้น จึงขอให้ผู้เขียนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลมายังวารสารได้ที่เบอร์โทร 043-202236 หรือ อีเมล kwanso@kku.ac.th 

   

  ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย

  บรรณาธิการ

  Read more about ประกาศเรื่องการปลอมหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร
 • การส่งต้นฉบับบทความ

  2020-04-29

  กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายให้ผู้วิจัยหรือผู้ที่สนใจ ส่งต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อขอรับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องส่งผลงานผ่านระบบ Thaijo เท่านั้น โดยใช้เว็บไซต์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HUSO

  ติดต่อผู้จัดการวารสาร นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น

  สอบถามทางอีเมล: kwanso@kku.ac.th

  Read more about การส่งต้นฉบับบทความ
 • ประกาศ! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

  2020-01-29

                     วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI)

                     ทั้งนี้ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของ TCI เพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนกลุ่มใหม่ ภายในเดือนมกราคม 2564

                     สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ภายใน 31 ธันวาคม 2562 ถือว่าอยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 ดังเดิม

  หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายจัดการวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

  ท่านสามารถตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพได้จากลิงก์ : https://tci-thailand.org/?p=3796&fbclid=IwAR3AqZLd4-RPSr8qrtDVGWBbO94XDEdzA_KkscXIxci4NBItGPwsAK2R_Vg

  Read more about ประกาศ! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567
 • เกี่ยวกับบทความวารสาร

  2016-03-14
  ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read more about เกี่ยวกับบทความวารสาร