แนวคิดเรื่องความตายของศรี อรพินโท ที่มีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม : Sri Aurobindo’s Concept of Death that Influence in Individual and Social Phenomenon

Main Article Content

พระพจนันท์ กุมพล
กรรณิกา คำดี

Abstract

บทคัดย่อ


                The study of Sri aurobindo’s concept of death, influencing individual phenomena and social phenomena levels, has the purpose to find out what will originate from the influence of death on these phenomena. Sri aurobindo defines death as one of the three limits of human life, although primary sense death made life limits, then he fully realized the truth of death. But in any way that influence will depend on understanding and accessing the facts of the death of the individual which will affect the phenomenon at the social level. In fact, it is impossible for everyone in the society to have the same view of death because each person has a different background or worldview, therefore there was a conflict as normal. Sri aurobindo required the world to have love, freedom and peace within unity through access to the truth of spiritual death which has eliminated the selfishness or ego that is considered the most terrible disaster in human life.


 


คำสำคัญ:ความตาย, อิทธิพล, ปรากฏการณ์, ศรีออโรบินโด


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย