นโยบายต่างประเทศของจีน ‘หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง’กับปรากฏการณ์ในจังหวัด หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย: China’s foreign Policy ‘One Belt One Road’ and the phenomena in Nong khai, Udon Thani and Khon Kaen, Northeastern (ISAN) Thailand -

Main Article Content

ชนาใจ หมื่นไธสง
บดี ปุษยายนันท์
ภัทร์ธีนันท์ หมื่นไธสง

Abstract

This article aims to study China’s foreign Policy ‘One Belt One Road’) and the phenomena in Nong khai, Udon Thani and Khon Kaen, Northeastern (ISAN) Thailand. This is a qualitative research which use units to analyze organizational and individual levels. The group of key informants were selected specifically by choosing from key informants from Nong Khai, Udon Thani, Khon Kaen that came from the President of the Chamber of Commerce, Vice-President of the Chamber of Commerce, businessmen, academics and 6 of government officials in the area. The researcher used in-depth interviews together with non-participant observation. The data collected between 14 December 2018 -17 January 2019. Data analysis using categorize data and content analysis for conclusion together with qualitative data obtained from in-depth interviews.


The results of the study can be described as follows: 1) The relationship of  Chinese descendants, Thai people of Chinese descent in each province are the coordinators of the relationship between Thailand and China. 2) The landscape with the neighbor’s countries. The location of the Northeast, Thailand have borders with neighboring countries that make many Chinese can travel to Thailand easily. 3) Educational institutions, Confucius Institute, Khon Kaen University which is an independent organization that has been funded by Hanban, has a role in creating projects for the development of Chinese language and creating understanding of Chinese culture for educational institutions in Thailand and give a training of Chinese language and teaching Chinese culture For Thai students  who will study in the technology of high speed train in China 4) Diplomacy, for the role of the Consulate General of the People's Republic of China in Khon Kaen  has been involved with the level of state, level private companies and local people.


Key Words : One Belt One Road. Preparation of Nong khai, Udon Thani and Khon Kaen Northeastern, ISAN Thailand

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

แก้วตา จันทรานุสรณ์. (2551). คนจีนกับการผลิตสร้างวัฒนธรรมสาธารณะในเทศบาลนครขอนแก่น.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
จุลชีพ ชินวรรโณ. (2553). 35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน พ.ศ. 2518 - 2553: อดีต ปัจจุบัน
อนาคต. กรุงเทพฯ: Openbook.
เจษฎาพัญ ทองศรีนุช. (2559). สี่ทศวรรษนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีน: นโยบาย
ปัจจัย. ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. Gเข้า 10 มกราคม พ.ศ. 2562. จาก
https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5403300048_6734_5686.pdf
ชนกพร ทองตากรณ์, สมปฤณ นิยมไทย. (2018). การวิเคราะห์ “นโยบายเส้นทางสายไหมในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 21” ของจีน. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. เข้า 2 พฤษภาคม พ.ศ.
2562. จากfile:///C:/Users/Administrator/Downloads/137328-Article%20Text-364163-1-10-20180731%20.pdf
ชนกพร ทองตากรณ์, สมปฤณ นิยมไทย. (2018). การวิเคราะห์ “นโยบายเส้นทางสายไหมในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 21 ของจีน”. วารสารรัฐประศสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เข้า 14 มกราคม พ.ศ. 2562. ดุษฎีนิพนธ์นโยบายเส้นทางสายไหมในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ของจีนกับความมั่นคงของ ประเทศไทย. สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจาก
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ycZr3SQRYxsJ:https://www.tcithaijo.org/index.php/pajournal/article/download/137328/102231/+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=th
ชนาใจ หมื่นไธสง (2558). ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2535-2554. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พวงทอง รุ่งสวัสดิทรัพย์ ภวัครพันธุ์. (2549). สงครามเวียดนาม : สงครามกับความจริงของ 'รัฐไทย'.
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ:กรุงเทพฯ.
มติชน. (2561). ความสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนจะมาเป็นมิตรภาพหมื่นล้าน. เข้า 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562. จาก
https://www.matichon.co.th/prachachuen/prachachuen-scoop/news_1179861
เทศบาลนครขอนแก่น. (2560). ไทย-จีน. เข้า 10 กุมภาพันธ์. จาก
https://www.kkmuni.go.th/Good_Governance/index.html
ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2018). Belt and Road Initiative (BRI). เข้า 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. จาก
https://www.drprapat.com/belt-and-road-initiative-bri-2018/?fbclid=IwAR0ZUS6oVf7a1CRAlG4j2jKj_3BswQS1i-LMv59PlR_BPpXFa6NPCldGSWo
วิภา อุตมฉันท์. (2544). ผลกระทบของสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ข้ามพรมแดนระหว่างไทย – ลาว.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สักกรินทร์ นิยมศิลป์. (2555). คลื่นลูกที่สี่: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการย้ายถิ่นของชาวจีนยุคใหม่ (The
Fourth Wave: Southeast Asia and New Chinese Migrants). ในการประชุม สังคมวิทยาระดับชาติ ครั้ง ที่ 4 คณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติสาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18-19 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์. เข้า 13 มกราคม พ.ศ. 2562. จาก https://www.idsa.ipsr.mahidol.ac.th/article_download
สถานีวิทยุซีอาร์ไอ. (2562). รัฐมนตรีต่างประเทศจีน-ไทย หารือทางยุทธศาสตร์ที่เชียงใหม่. เข้า 17
กุมภาพันธ์ 2019. จากhttps://thai.cri.cn/20190217/e9c7c3e6-fa23-24a8-6d33-
5a89fd88ff1e.html?fbclid=IwAR2jWHdUTkUqB4SueSBWUHA8JhuHH1EWBm7SCk4muvl
A2GDZ7EjXhF4Y9ss
สถานีวิทยุซีอาร์ไอ. (2562). อินโดนีเซียระบุ ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”
แล้ว. เข้า 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. จาก https://thai.cri.cn/20190427/41b3760c-41b9-919c-ed06-8499308f9f54.html
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2561). เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 กับโอกาสของ
ไทย. เข้า 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. จาก
https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2561/apr2561-3.pdf
อักษรศรี พานิชสาส์น, 2019. กาแฟดำ ช่อง 9 กับสุทธิชัย หยุ่น. ออกอากาศ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อดิสร หมวกพิมาย, 2016. นโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า. สถาบันพระปกเกล้า.เข้า 11 มกราคม
พ.ศ. 2562 จาก. https://wiki.kpi.ac.th/index.php?title
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Belt-and-Road/Beijing-insists-its-generosity-over-Belt-and-Road-is-genuine?utm_source=paid.outbrain.com&utm_medium=content+retargeting&utm_campaign=IC+TH+OutbrainOver2minView30days&utm_content=RSSfeed&fbclid=IwAR1roQgUfkcuhxeYWXzmg-7wTSUHiWf9BZs8uMGdnswUGJQuIA2hIr7bPr0
Baviera. Aileen S. P., (2016). China’s Strategic Foreign Initiatives Under Xi Jinping An ASEAN
Perspective. China Quarterly of International Strategic Studies, China’s Strategic Foreign Initiatives Under Xi Jinping An ASEAN Perspective. World Scientific, World Century Publishing Corporation and Shanghai Institutes for International Studies.
CNN. (2019). China's billion-dollar Belt and Road party: Who's in and who's out. Retrieved 2
April 2019. From https://edition.cnn.com/2019/04/26/asia/belt-and-road-summit-beijing-intl/index.html?fbclid=IwAR3hm2Z__4-Co2a5jSa951VrsfzJ_wL85ID7bv_uyVDUnLh3ZYtl2d3F6eE
Creak. S. (2011). Sport as politics and history : The 25th SEA Games in Laos. Anthropology
Today. Vol. 27, No 1, FEBRUARY 2011.
https://www.newmandala.org/wp-content/uploads/2012/04/Creak-2011-SEA-Games.pdf
Du, J,. and Zhang, Y,. (2018). Does One Belt One Road initiative promote Chinese overseas
direct investment. China Economic Review. Volume 47, February 2018, Pages 189-205. Accessed 19 February 2019. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043951X17300743?via%3Dihub
Keyes, Charls F. (2009). ISAN : Regionalism in Northeastern Thailand. Bangkok, Kobfai
Publishing.
Lim. Alvin Cheng-Him. (2015). China Belt and Road and Southeast Asia: challenges and
prospect. Jati, Volume 20, December 2015, 3-15. Retrieved 2 April 2019 from https://jati.um.edu.my/article/view/5660/3406.
Nye, Joseph S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics.
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/joe_nye_wielding_soft_power.pdf
Roberts, C. B. (2012). Laos a more mature and robust state?. Southeast Asian Affairs,
2012,153-168. Retrieved from
https://muse.jhu.edu/journals/southeast_asian_affairs/v2012/2012.roberts.pdf
Poon, K., The Politics of Thailand's Trade Relations with the People's Republic of China, Asian
Survey 21, no. 3 (1981): 319;
Skinner, G. William,. Chinese Society in Thailand : An Analytical History . 1957.
Takahashi, Toru. (2018). Belt and Roads : Beijing insists its generosity over Belt and Road
is genuine : President Xi points to international contribution as others call it 'debt trap'. Retrieved 2 April 2019. From
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Belt-and-Road/Beijing-insists-its-generosity-over-Belt-and-Road-is genuine?utm_source=paid.outbrain.com&utm_medium=content+retargeting&utm_campaign=IC+TH+OutbrainOver2minView30days&utm_content=RSSfeed&fbclid=IwAR1roQgUfkcuhxeYWXzmg-7wTSUHiWf9BZs8uMGdnswUGJQuIA2hIr7bPr0
Tsuneishi. Takao. (2005)The Regional Development Policy of Thailand and Its Economic
Cooperation with Neighboring Countries.
https://ir.ide.go.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=38133&item_no=1&page_id=39&block_id=158
World economic forum. (2018). The collision of these 3 geographies is creating a new world
Order. Retrieved 2 April 2019. From
https://www.weforum.org/agenda/2018/11/eurasia-indo-pacific-arctic-new-world-order/?fbclid=IwAR3gcbCALWDN-u3vCcewdTSVYZz3x6Sh_kU6BAXnN3dZmb3n5sHD-k5Yo4Y
Zhenming, Z., (2009). China’s economic aid to CLMVand it’s economic cooperation with
them. Retrieved September 2, 2014, from https://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Brc/pdf/01_chinaseconomic.pdf.
คุณมนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง, สัมภาษณ์ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
คุณวิลาวัณย์ กนกศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย สัมภาษณ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัมภาษณ์ 17
มกราคม พ.ศ. 2562)
พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ์ รองประธานหอการค้าอุดรธานี สัมภาษณ์ 12 มกราคม พ.ศ. 2562)
คุณสุระชัย วิชาชัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน พาณิชย์จังหวัดหนองคาย สัมภาษณ์วันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2562)
Chuancheng Bi, สัมภาษณ์ 17 มกราคม พ.ศ. 2562