กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ด้านเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานี

The Process of Social Network Construction for Drive Public Health Policy The Organic Farming in Ubonratchathani

  • รพินทร์ ยืนยาว Humanities and Social Sciences, KKU
  • ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
Keywords: Social networking, Organic agriculture, Public Health policy

Abstract

This research aims to study the process of creating a social network in driving public health policies for organic agriculture in Ubon Ratchathani province. By using qualitative research methodology there is an analysis unit at the network group level. Collecting data with key informants is the Ubon Ratchathani Health Assembly Network. Who came to participate in the health assembly process Pushing 23 public policy on organic agriculture, which are selected from four specific sectors, namely the Division of the Secretariat Civil Society and farmers, government agencies and academic departments By using interview methods For in-depth interviews As well as participatory observation And without participation with important information providers Data analysis with ATLAS.ti program and network relationship analysis with UCINET program. The process of creating a social network in driving public policy in organic agriculture in Ubon Ratchathani province has 7 steps, including 1) Administrative structure determination, 2) Identification of problems, 3) Decision making, 4) Determination of movement policy 5) Policy goal setting 6) Formulate strategic directions and 7) Set out action plans.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-04-29
Section
บทความวิจัย