ย้อนรอยพระบาทที่ยาตรา เรียนรู้สู่ศาสตร์พระราชา: Retrospective footprint The King of Thailand: Learning for the King Bhumibol’s Philosophy

Main Article Content

จามรี พระสุนิล

Abstract

The objectives of the research were: 1) to study the King’s Philosophy of His Highness Maha Bhumibol Adulyadej Maharaj Boromart Bophit (Rama 9) for people and communities to use in areas where the King has come in Chiang Rai and Payao 2) To study the implementation of the King’s Philosophy to practice the community. Research Methodology was in-depth interviews, non-participant observation and group discussions in key informants 30 people.


The results showed that the King’s Philosophy referring to the doctrine of royal initiatives, royal speech, and royal duties. Embracing various principles come to develop oneself and practice. The development of the quality of life of people, livelihoods, self-reliance and the transfer of knowledge from the King to descendants. It can be concluded that learning about the Philosophy of the King has human development. Development and management and the conservation and rehabilitation by beginning with the principle of "understanding, access, development"


Key words: The King’s Philosophy, Development, Honest livelihood and Quality of life.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

เดชา ปุญญบาล. 2560. 9 ตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา. วารสารสมาคมนักวิจัย. 22 (2); 13-20.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย. (2560). ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงราย. เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2561 จาก https://www.chiangrai.net/cpwp/?page_id=145.
ธนรักษ์ เมฆขยาย. (2559). การเรียนรู้หลักการทรงงานและน้อมนำมาปรับใช้ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: 319-326.
บุษกร วัฒนบุตร พระครูโอภาส นนทกิตติ์ และพระอุดม สิทธินายก. 2561. ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคนไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 6 (ฉบับพิเศษ); 539-552.
ลลิต ถนอมสิงห์. (2557). หลักการทรงงานและองค์กรแห่งการเรียนรู้นำไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน. วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 9 (1); 1-21.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2559). หลักการทรงงาน: หนังสือชุดเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, (2559). หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช. เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2561 จาก https://rdpl.rdpb.go.th/book-detail/3826#.WvQE1oiFOUk.
Hsu, T., Ke, H. & Yang, W. (2006). Knowledge-based mobile learning framework for museums. The Electronic Library. 24(5): 635-648.
Institute of Museum & Library Services. (2009). Museums, Libraries, and 21st Century Skills. Institute of Museum and Library Services. Washington, DC: n.p.
Scott, K., & Merritt, E. (2011). Museums and the future of education. On the Horizon, 19(3):188 -195.
บุคลานุกรม
กติยา ทัพธานี, หญิง, 4 มกราคม 2562, บ้านใหม่ร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
กฤษฎา หงส์ทอง, ชาย, 28 พฤศจิกายน 2561, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้ะ บ้านสะโง้ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
แคะเว่น ศรีสมบัติ, ชาย, 15 สิงหาคม 2561, บ้านภูลังการีสอร์ท อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
จ๋าย ยาวิเลิง, ชาย, 16 กุมภาพันธ์ 2562, บ้านท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ชัชวาลย์ แซ่เต็ม, ชาย, 16 สิงหาคม 2561,
เตือนใจ ดีเทศน์, หญิง, 20 ตุลาคม 2561, บ้านปางสา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ธนูชัย ดีเทศน์, ชาย, 20 ตุลาคม 2561, บ้านปางสา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
นิคม พฤกษาพันธ์ทวี, ชาย, 28 ธันวาคม 2561, บ้านผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
นิคม สะโง้, ชาย, (อาโปสู่), วันที่ 12 ตุลาคม 2561, บ้านสะโง้ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นิรุต พฤกษาพันธ์ทวี, ชาย, 28 ธันวาคม 2561, บ้านผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ฟุเจียม แซ่เติ่น, ชาย, 4 มกราคม 2562, บ้านทุ่งกระเทียม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
มนตรี พฤกษาพันธ์ทวี (ซาเจ๊ะ หม่อโป๊ะกู่), ชาย, 28 ธันวาคม 2561 และ 27 ธันวาคม 2560, บ้านผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ยอดรัก หอมนาน , ชาย, 16 สิงหาคม 2561, บ้านใหม่ร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
วันชัย เปียะผ่ะ, ชาย, (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) วันที่ 5 มกราคม 2561, บ้านปางสา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ศิริพร แซ่เติ๋น, หญิง, 27 ธันวาตม 2561, บ้านใหม่ร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
สุพจน์ หลี่จา, ชาย, 11 ตุลาคม 2561 และ 5 มกราคม 2561 บ้านปางสา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
แสงลอย ยาวิเลิง, หญิง, 16 กุมภาพันธ์ 2562, บ้านท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
หม่อ สะโง้, ชาย, (หม่อ สะโง้), 12 ตุลาคม 2561, บ้านสะโง้ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
หวัน จอมนาสวน, ชาย, 27 ธันวาตม 2561, บ้านใหม่ร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
เหมย แซ่เติ่น, หญิง, 4 มกราคม 2562, บ้านทุ่งกระเทียม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
อนุโชติ โยสุยะ, ชาย, วันที่ 20 ตุลาคม 2561, บ้านปางสา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อรรถวีย์ เปียะผ่ะ, ชาย, (อาซัง) วันที่ 20 ตุลาคม 2561, บ้านปางสา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อาซาโปะ, ชาย, 5 มกราคม 2561, บ้านปางสา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อาพี สะโง้, ชาย, 12 ตุลาคม 2561, บ้านสะโง้ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย