ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจของ “คนเมืองเชียงใหม่” กับ “ทหารญี่ปุ่น” ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

The Reflection on the Social and Economic Relations of "Chiang Mai People" and "Japanese Soldiers" in World War II

Authors

  • ศตนันท์ ปัญญาอินทร์ Chiang Mai University

Keywords:

Chiang Mai People, Japanese Soldiers, Relationship, World War 2

Abstract

Abstract

This research article focuses on Chiang Mai citizens' social and economic relationships, as well as the formation of new networks, in the context of World War II when they were forced to live with Japanese troops stationed in the area. Because Chiang Mai is where the Japanese army sets things up and prepares supplies before heading to the front lines. When confronted with adversity during the conflict, in the current economic climate, you have a recipe for disaster. Some Chiang Mai residents have adapted to the circumstances based on their unique capabilities and the potential for trading profit. In addition, in the case of a shortage of drugs due to conflict, relying on the support of fellow human beings in the field of medical care. A perspective about these people's well-being will give the profound study of World War II history in Thailand a new level.

Analyzing the rumors and personal records evidence that contributed to the aforementioned issue. This led to an important moment in the development of a relationship between the citizens of Chiang Mai and the Japanese soldiers stationed locally. This is a preliminary observation based on information in three aspects: Trade is used to enhance economic relations, increase income through employment, and in times of scarcity, medical assistance is offered. These are the people's beneficial attitudes about the Japanese forces in terms of extending their horizons and gaining a better understanding of people's history.

Keywords: Chiang Mai people, Japanese soldiers, relationship, World War II

Downloads

Download data is not yet available.

References

Weber, M. (1958). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (Translated and Introduction by Talcott Parsons). New York: Charles Scribner’s sons.
กิตยุตม์ กิตติธรสกุล. (2556). บทบาททางเศรษฐกิจของคนจีนในเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2410 – 2510. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร. (2559). ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน.
คาร์ล โปลานยี. (2559). เมื่อโลกพลิกผัน: การปฏิวัติอุตสาหกรรม. จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน. ภัควดีวี ระภาสพงษ์ (แปล). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน.
ชวน ทองมี. (2520). ความล้มเหลวของรัฐบาลพลเรือนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (2487-2490). วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาลี เอื้อไพบูลย์. (2555). ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างมิชชันนารีอเมริกันกับกลุ่มชนชั้นต่างๆในสังคมเชียงใหม่ พ.ศ. 2410-2484. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไชยันต์ รัชชกูล. (2560). อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์. พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ (แปล). นนทบุรี: สำนักพิมพ์อ่าน.
ณัฎฐพงษ์ สกุลเลี่ยว. (2552). ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับการเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงการรัฐประหาร พ.ศ. 2500. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
บุญเสริม สาตราภัย. (2546). เชียงใหม่กับภัยทางอากาศ. กรุงเทพฯ: สายธาร.
บุญวรรณี วิริยะชัยวงศ์. (2539). กระบวนการสร้างบ้านแปงเมืองในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน สมัยราชวงศ์มังราย พ.ศ.1800-2030. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราสยาม/ไทย. ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 29 เล่ม 68 พฤษภาคม 2493.
พรรณี บัวเล็ก. (2540). จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นกับพัฒนาการทุนนิยมไทย ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1-2 พ.ศ. 2457-2484. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มนัสวี อุณหนันทน์. (2505). อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุข ครบ 20 ปี พ.ศ.2485-2505. กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข.
รณชิต คูหา. (2563). กบฏชาวนา: มูลฐานจิตสำนึกในอินเดียยุคอาณานิคม. ปรีดี หงษ์สต้น (แปล). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ illuminations
เรื่องที่ 6 สงครามโลกครั้งที่ 2 ในเมืองเชียงใหม่ (2). (2553). เรณู ณ น่าน. สัมภาษณ์. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559, จาก http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=1567.0
เรื่องที่ 6 สงครามโลกครั้งที่ 2 ในเมืองเชียงใหม่ (2). (2553). สิงห์คำ ณ เชียงใหม่. สัมภาษณ์. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559, จากhttp://muslimchiangmai.net/index.php?topic=1567.0
เรื่องที่ 6 สงครามโลกครั้งที่ 2 ในเมืองเชียงใหม่ (2). (2553). เอื้อม ตนานนท์. สัมภาษณ์. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559, จาก http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=1567.0
วรรณพร บุญญาสถิต. (2548). การตอบโต้และตอบสนองต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตก ของเจ้านายฝ่ายในในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2349-2468). วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วราภรณ์ เรืองศรี. (2550). การค้ากับเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาก่อนการสถาปนาระบบเทศาภิบาล. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ เรืองศรี. (2556). การค้าชายแดน และการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรัฐบริเวณตอนในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวิป ระหว่าวคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วลัยพร กาญจนการุณ, ธีรัช ปัญโญ, Yamaguchi Masayo. (2558). ความสัมพันธ์ทางการศึกษาและสังคมระหว่างชาวญี่ปุ่น และชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงก่อนสงคราม และระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2. รายงานการวิจัย สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วิไล สุทธิศิริกุล. (2528). เชียงใหม่ก่อน "เทศาภิบาล" พ.ศ. 2389-2442 : การศึกษาโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หอจดหมายเหตุพายัพ. จันทร์ จันทร์ไฝ. ประวัติศาสตร์บอกเล่า (ปคล.) 65/79
หอจดหมายเหตุพายัพ. จรูญ วิชัยดิษฐ์. ประวัติศาสตร์บอกเล่า (ปคล.) 17/79
หอจดหมายเหตุพายัพ. บำรุง อดิพัฒน์. ประวัติศาสตร์บอกเล่า (ปคล.) 2/84
หอจดหมายเหตุพายัพ. สมบูรณ์ ชัยนิลพันธ์. ประวัติศาสตร์บอกเล่า (ปคล.) 39/79
อนุ เนินหาด. (2546). เรื่องเล่าจาวกาด เล่ม 4. เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์จำกัด.
อัมพวา เพ็ชรกิ่ง. (2544). กระบวนการกลายเป็นคนจน : กรณีศึกษาชาวบ้านปางอีกา จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2500-พ.ศ.2543). วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อานุภาพ นุ่นสง. (2556). ความเปลี่ยนแปลงในชนบทภาคเหนือ : ศึกษาการ จัดการสมบัติชุมชนของ ชุมชน และ หย่อมบ้าน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2500 – 2550. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Published

2021-12-21

Issue

Section

บทความวิชาการ