ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของประชากรตามมิติทางเพศและสังคม: กรณีศึกษาชุมชนเม็กดำ จังหวัดมหาสารคาม

Gender and Social Dimensions of Climate Change Impact and Adaptation: A Case Study of Mekdum Community, Maha Sarakham Province

Authors

  • อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ Mahasarakham University

Keywords:

Climate Change, Gender Dimension, Maha Sarakham

Abstract

Climate change not only affects agriculture but also the economy, society, and household livelihoods. There are still gaps in the basic information needed to enhance the efficiency of projects and budgets to mitigate the effects of climate change at the local and community levels. This paper collected and analyzed the impact of climate change activities classified by gender and social dimensions; these included the adaptation practices of the differential demographic groups, which are important to the success of community development policies. The study area is Mekdum community, Maha Sarakham Province, Thailand, which a community greatly affected by climate change in terms of both flood and drought risk. A qualitative research methodology, situation analysis, based on the integration of gender and social dimensions was applied.

The study result showed that the greatest climate risk in Mekdum communities was drought. Gender appeared to have no effect on household ability to cope with the effects of climate change, but age and economic position did. Working-age people and households with higher economic status were better able to adjust to the stresses of drought. To mitigate drought impacts, the most important community projects are dams, water retardation, and solar-powered water pumping, followed by the dredging of the natural streams to increase water storage.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2562). ผลของความแปรปรวนจากสภาพอากาศต่อภาคเกษตรไทย. สืบค้นวันที่ 15 กันยายน 2563, จาก https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/
MonetPolicyComittee/MPR/BOX_MPR/BOXMPR_TH_Jun2562-01.pdf
พรพรรณ สอนเชื้อ. (2560). การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับโรคติดเชื้อ. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 17(3): 440-447.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2562). ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด. สืบค้นวันที่ 16 กันยายน 2563, จาก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5628&filename=gross_regional
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2558). แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593. สืบค้นวันที่ 16 กันยายน 2563, จาก http://www.onep.go.th/book/แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/
ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา. (2560). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ การวิเคราะห์ความเปราะบางของครัวเรือนต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
Barnaud, B.M. and N. Suphanchaimart. (2006). Rural Poverty and Diversification of Farming Systems in Upper Northeast Thailand. Agriculture in Southeast Asia: an update. DOI: http//www.10.4000/moussons.
Boonto, P. (2008). Woman’s Decision – Making Power in the Rural Family in Northeastern Thailand. A Dissertation of Doctor of Philosophy (Population and Development) School of Applied Statistics National Institute of Development Administration. Retrieved from http://libdcms.nida.ac.th/thesis3/2008/b158097.pdf
Felkner, J., K. Tazhibayeva and R. Townsend. (2019). Impact of climate change on rice production in Thailand. American Economic Review. 99(2): 205–210.
Mahaarcha, W. (2019). Factor influencing farmers’ Adaptation strategies to climate change in Bophloi District, Kanchanaburi province, Thailand. Humanities, Art and Social Sciences Studies. 19(1): 70-86.
Maskrey, A., Buescher, G., Peduzzi, P., and C. Schaerpf. (2007). Disaster risk reduction: 2007 global review. Consultation Edition Prepared for the Global Platform for Disaster Risk Reduction First session, Geneva, Switzerland 5 - 7 June 2007. Retrieved from https://www.preventionweb.net/globalplatform/2007/first-session/docs/session_docs/ISDR_GP_2007_3.pdf
Pasukphun, N. (2019). Preliminary Evaluating Environmental Health Effect of Climate Change towards Community Adaptation Framework: A Case Study of Maha Sarakham Province, Thailand. PSRU Journal of Science and Technology. 4(1): 1-18.
Petprasert, N., Y. Siriporn, S. and V. Setthakrit. (1998). The Status of the Poor in the Economic Crisis. In The Thai Poor in the Crisis, edited by N. Petprasert, pp. 198–228. Bangkok: Edison Press Products Company.
Polthanee, A., Promkumbut, A., and Bamrungrai, J. (2014). Drought Impact on Rice Production and Farmers’ Adaptation Strategies in Northeast Thailand. International Journal of Environmental and Rural Development. 5-1: 45-52.
Prapertchop, P., Bhandari, H., and Pandey, S. (2007). Economic Cost of Drought and Rice Farmers’ Coping Mechanism in Northeast Thailand. In: Economic Cost of Drought and Rice Farmers’ Coping Mechanisms: A Cross Country Comparative Analysis. Pandey, S., Bhandari, H., Hardy, B. (eds). International Rice Research Institute, Los Banos, Philippines, 116-148.
Prabnakorn, S., M. Shreedhar, F.X. Suryadi, and C.D. Fraiture. (2018). Rice Yield in Response to Climate Trends and Drought Index in the Mun River 2 Basin, Thailand. Science of the Total Environment. 621: 108-119. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.136.
Prabnakorn, S., Maskey, S., and F.X. Suryadi. (2019). Assessment of drought hazard, exposure, vulnerability, and risk for rice cultivation in the Mun River Basin in Thailand. Natural Hazards. 97: 891–911. https://doi.org/10.1007/s11069-019-03681-6
Suriyasarn, B. and Talerngsri, B. (2020). Social Dimension of Climate Change Impacts in Thailand: Analysis of Risks, Policy, Planning and Finance. UNDP Thailand NDC Support Project.
World Bank. 2009. South Asia: Shared Views on Development and Climate Change. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/789001468294334973/
pdf/520510WP0SAR1C10Box345549B01PUBLIC1.pdf

Published

2021-12-21

Issue

Section

บทความวิจัย