การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการแสดงพื้นบ้านรำโทนนกพิทิด ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Local Curriculum Development of Ramton Nokphithid Folk Performance, Krungching Subdistrict, Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Rajabhat Province

Authors

  • เมธาวี จำเนียร Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
  • ทองพูล มุขรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • ประภาศรี เพชรมนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • กรกฎ จำเนียร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • ศศิพัชร บุญขวัญ โรงเรียนบ้านปากลง
  • คนึงนิตย์ สุขขาว

Keywords:

local curriculum, folk performance, Ramton Nokphithid

Abstract

Abstract

                This research has the objectives 1) to study the context of Krungching Subdistrict and Ramton Nokphithid folk performance of Krungching Subdistrict, Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Province, and 2) to develop Ramton Nokphithid folk performance curriculum of Krungching Subdistrict, Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Province. It was qualitative research which was cooperative action research, consisting of an analysis of related documents, field trips; small group meetings with teachers, community scholars, and relevant government agencies to develop a local curriculum and curriculum evaluation. The results of the research revealed that Krungching Subdistrict has history, natural environment, and cultural capital related to the story of World War II. Ramton Nokphithid was a folk play during that time. Nowadays, it becomes to play roles as folk performance. From the development of the curriculum, the structure of the course content consists of 4 learning units: My City, Krungching, Learn to sing and play songs, Creative art with Phithid bird and Publishing and continuing Ramton Nokphithid folk performance. The study period is 40 hours, with a total duration of 1 hour per week, totaling 40 weeks. From the curriculum experimentation and evaluation in a school, it was consistent and suitable for the learners. It may also be adjusted to the context of the course of each school in Krungching Subdistrict area.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิตติศักดิ์ คนแรงดี. (2559). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ผ้าทอไทยทรงดำในบริบทร่วมสมัยของจังหวัดสุพรรณบุรี . วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
มหาบัณทิต สาขาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชวลิต ชูกำแพง. (2559). การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแนวคิดและกระบวนการ. กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
น้ำฝน คูเจริญไพศาล สุภาพร บุตรสัย และสุดารัตน์ ค้าอั้น. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 12(2), 117-134.
เมธาวี แก้วสนิท และกรกฎ จำเนียร. (2558). รายงานการวิจัยแนวทางการสร้างการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์รำโทนนกพิทิดของเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เทคโนโลยีสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).
วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน และฑิฆัมพร สิงโตมาศ. (2562). แนวทางการฟื้นฟูและบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม. วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน. 10(1), 39-64.
ศกร พรหมทา และเพิ่มเกียรติ ชมวัฒนา. (2559). การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์. 44(2), 183-201.
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง. (ม.ป.ป.). ข้อมูลทั่วไปของตำบลกรุงชิง ตำบลกรุงชิง. สืบค้นเมื่อวันที่ 3
เมษายน 2564, จาก http://www.krungching.go.th/general1.php

Published

2021-12-21

Issue

Section

บทความวิจัย