ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์เมียฝรั่งในนวนิยายเรื่อง ข้าวนอกนา

Authors

  • ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ
  • วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
  • วิภาวรรณ อยู่เย็น

Keywords:

ภาษา, เมียฝรั่ง

Abstract

บทคัดย่อ

                บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอัตลักษณ์เมียฝรั่งใน  นวนิยายเรื่อง ข้าวนอกนาซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2516 ผลการวิจัยพบว่า นวนิยายเรื่องข้าวนอกนาใช้กลวิธีทางภาษาต่างๆ เพื่อประกอบการสร้างอัตลักษณ์เมียฝรั่ง ได้แก่ การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้มูลบท      การกล่าวอ้าง การประชด การใช้อุปลักษณ์ ทั้งนี้พบอัตลักษณ์เมียฝรั่งทั้งสิ้น 8 อัตลักษณ์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ