ไวยากรณ์เยอรมันในแง่มุมการสอนภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ

  • วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป
Keywords: ไวยากรณ์เยอรมัน, ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษาไวยากรณ์เยอรมันโดยสังเขปในแง่มุมการสอนภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ ผู้เขียนนำเสนอหัวข้อไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 10 เรื่อง ซึ่งเจ้าของภาษาได้ใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้รูปแบบตัวอย่างโครงสร้างประโยคที่หลากหลายเพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางไวยากรณ์เยอรมันในบริบททางธุรกิจ ในประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้เรียนจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนไวยากรณ์ และเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนกับการประกอบอาชีพได้

Downloads

Download data is not yet available.
Section
บทความวิชาการ