มุมมองต่อพัฒนาการเด็กในนวนิยายแปล “ดินสอสีแดง”

  • ศิริลักษณ์ บัตรประโคน
Keywords: มุมมอง, พัฒนาการเด็ก, นวนิยายแปล, ดินสอสีแดง

Abstract

มุมมองต่อพัฒนาการเด็กในนวนิยายแปล “ดินสอสีแดง”

Viewpoint on Children Development in Translated Novel “Dinsaw Seedaeng”

 

 

บทคัดย่อ

 

                “ดินสอสีแดง” เป็นนวนิยายแปลสำหรับเด็กและเยาวชนที่แปลจากต้นฉบับภาษาเกาหลีเป็นฉบับภาษาไทย ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงเรื่องราวและพัฒนาการของเด็กที่สำคัญทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทั้งความบันเทิง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเด็ก สามารถนำมุมมองหลายประการมาพิจารณา ประยุกต์ใช้เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีต่อไป พัฒนาการของเด็กทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ พัฒนาการทางจิตใจและอารมณ์ พัฒนาการทางสังคม และพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ได้แสดงให้เห็นว่า ลักษณะการแสดงออกของพัฒนาการเหล่านี้ในเด็กแต่ละคนอาจมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการแต่ละด้านมักมีความสัมพันธ์กัน โดยมีปัจจัยทั้งเรื่องการอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะตัวเด็กเองเป็นพื้นฐานสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการแต่ละด้านให้เป็นไปในลักษณะที่ดีขึ้นหรือเสื่อมถอยได้เช่นกัน

 

คำสำคัญ: มุมมอง , พัฒนาการเด็ก , นวนิยายแปล , ดินสอสีแดง

 

Abstract

 

                    “Dinsawseedaeng”(Red pencil) is children and youth’s novel that is translated from Korean into Thai. This novel tells a story in which all five aspects of children‘s development are depicted. The Novel aims to entertain provide, knowledge and understanding, about the change of the children , The Novel provides various perspectives which can apply to protect and correct, and encourage children to have further development. The five aspects of children’s development is composed of physical development, intellect and learning development, mental and emotional development, social development and personality development. This novel shows that the demonstrations of these developments in each child are both similar and different, the phases of the development in each aspect are related to one another, affected by upbringing, family relationship, atmosphere and environment, experience and personal entity of the children themselves that constitute the base to take effect to good or bad development. Key Words : Viewpoint , Children Development , Translated Novel , Dinsaw Seedaeng

Downloads

Download data is not yet available.
Section
สารบัญ