ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษาสเปนในอนุกรมวิธานกลยุทธ์พื้นผิว : กรณีศึกษาวิชาการเขียนภาษาสเปนของนักศึกษาไทยระดับมหาวิทยาลัย

  • ชัชวาล ศรีทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น
Keywords: ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษาสเปน, อนุกรมวิธานกลยุทธ์พื้นผิว, การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด, หมวดหมู่ไวยากรณ์

Abstract

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษาสเปนในอนุกรมวิธานกลยุทธ์พื้นผิว : กรณีศึกษาวิชาการเขียนภาษาสเปนของนักศึกษาไทยระดับมหาวิทยาลัย

Grammatical Errors in Surface Strategy Taxonomy: A Case Study in Spanish Writing Course for Thai University Students

 

บทคัดย่อ

ภาษาสเปนเป็นภาษาต่างประเทศที่มีการเรียนการสอนในประเทศไทยมายาวนานกว่า 40 ปี แต่ยังอยู่ในวงจำกัด จึงยังไม่พบงานศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ทางภาษาสเปนมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในประเด็นเรื่องข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่มุ่งค้นคว้าหาลักษณะข้อผิดพลาดจากงานเขียนของผู้เรียนภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ ดังนั้น การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อระบุและจัดหมวดหมู่ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษาสเปนของนักศึกษาไทยระดับมหาวิทยาลัย ที่ปรากฎในข้อสอบปลายภาค วิชาการเขียนภาษาสเปน หลักสูตรวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้วิธีอนุกรมวิธานกลยุทธ์พื้นผิว (Dulay et al., 1982) ที่ใช้วิธีการคัดแยก การจัดหมวดหมู่และการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ การขาดหาย การเพิ่มเติม การผิดโครงสร้าง และการผิดตำแหน่ง โดยข้อมูลที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์มาจากข้อสอบข้อเขียนปลายภาครายวิชา 406342 การเขียนภาษาสเปนสอง ประจำปีการศึกษา 1/2557 จำนวน 44 ฉบับ ผลการศึกษาพบข้อผิดพลาดทั่วไปตามหมวดหมู่ไวยากรณ์ จำนวน 9 ประเภท ดังนี้ (1). รูปกริยา (2). รูปคำนาม (3). คำบุพบท (4). คำนำหน้านาม (5). ความสอดคล้องของส่วนขยายนาม (6). ประโยคไม่สมบูรณ์ (7).  มิติปริกัลปมาลา (8). ความคล้อยตามของประธานและกริยาและ (9). การวางตำแหน่งคำ นอกจากนี้แล้ว ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดด้านอักขรวิธีและการใช้เครื่องหมายลงเสียงหนัก การแทรกแซงของภาษาแม่และภาษาที่สองรวมถึงปัญหาการเรียบเรียงความคิดและการเชื่อมโยงประโยคของผู้เรียนอีกด้วย

คำสำคัญ ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษาสเปน, อนุกรมวิธานกลยุทธ์พื้นผิว, การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด, หมวดหมู่ไวยากรณ์

 

Abstract

Spanish language is a foreign language that has been taught more than 40 years in Thailand but only for specific groups.  So, there are few studies about Spanish grammatical errors. Analysis of grammatical errors has become important investigated issue recently. The present study aimed at identifying and classifying grammatical errors made by Thai learners in written final examination paper of Spanish writing course. Error analysis was used with surface strategy taxonomy (Dulay et al., 1982) to identify, classify and describe errors found in this study. The data was collected from 44 Final Spanish writing examination papers of 3rd year Spanish major students at Khon Kaen University. Error analysis of 44 writing examination papers was analyzed by following surface strategy taxonomy namely omission, addition, misformation and misordering. Findings showed that the 9 common grammatical errors committed by the learners based on linguistic category taxonomy are (1) Verb forms (2) Word from (3) Prepositions (4) Articles (5) Agreement of modifiers of nouns (6) Sentence fragment (7) Subjunctive mode (8) Subject-verb agreement, and (9) Word order.  In addition, the results also showed errors of orthographic accent, interference from L1 and L2 as well as difficulty about coherence and cohesion of student’s writing ability.

Keywords: Spanish grammatical errors, Surface strategy taxonomy, Error analysis, Grammatical category 

Downloads

Download data is not yet available.
Section
สารบัญ