ภาพลักษณ์ในเชิงลบของผู้หญิงในสำนวนสุภาษิตสเปน

  • อาทิตย์ จิตรโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: สำนวนสุภาษิตภาษาสเปน, ภาพลักษณ์ของผู้หญิง

Abstract

ภาพลักษณ์ในเชิงลบของผู้หญิงในสำนวนสุภาษิตสเปน

Bad Images of Women in Spanish Proverbs

 

บทคัดย่อ

สำนวนสุภาษิตถือเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคมเนื่องจากการเกิดขึ้นของแต่ละสำนวนล้วนมีที่มาจากการใช้ภาษาในการสื่อสารในวิถีชีวิตจริงของผู้คนในทุกๆ สังคมโดยมีการใช้สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในมรดกทางภาษา“ผู้หญิง” เป็นเพศที่ถูกกล่าวถึงในสำนวนสุภาษิตสเปนเป็นจำนวนมากมีหลายสำนวนที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบของผู้หญิงในสังคมของประเทศสเปน ความมุ่งหมายของบทความนี้คือการนำเสนอภาพลักษณ์ในเชิงลบของผู้หญิงในสังคมของประเทศสเปนผ่านสำนวนสุภาษิตสเปนซึ่งสามารถช่วยให้เข้าใจลักษณะแนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรม

คำสำคัญ: สำนวนสุภาษิตภาษาสเปนภาพลักษณ์ของผู้หญิง

 

Abstract

                Proverbs can be regarded as one of the indicators of social and cultural characteristics of each society.Every proverb has been created by language usingin everyday-life humancommunication. Finally, proverbs have been nominated as one of linguistic heritages.“Women” are frequently referred to in Spanish proverbs. In Spain, there are a lot of proverbs, which reflectbad images of women.The objective of this article is to present bad images of women through Spanish proverbs in Spanish society,which could explain the social and cultural thoughts.

Keywords: Proverbs, Spanish, Images of women

Downloads

Download data is not yet available.
Section
สารบัญ