การวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบของสุดยอดภาวะผู้นำในองค์การ

  • มัทธีรัตน์ บำรุงจิตต์
  • ศจีมาจ ณ วิเชียร
Keywords: สุดยอดภาวะผู้นำ, ผู้นำแบบนำตนเอง

Abstract

การวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบของสุดยอดภาวะผู้นำในองค์การ

The Analysis And Synthesis Of Super Leadership Factors In Organization.

 

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสุดยอดภาวะผู้นำของพนักงานในบริบทของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัทโรช โมเลคูลาร์ ไดแอกโนสติกส์ จำนวน 38 คน และพนักงานบริษัทโรช แอพพลายด์  ไซเอนซ์ จำนวน 57 คน ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยศึกษาองค์ประกอบของสุดยอดภาวะผู้นำของพนักงานในบริบทของประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 12 คน และวิธีการสังคมมิติ ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบของสุดยอดภาวะผู้นำ : องค์ประกอบของสุดยอดภาวะผู้นำ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่  1) การทำให้บุคลากรเป็นผู้นำตนเอง 2) การที่ผู้นำแสดงเป็นแบบฉบับของการเป็นผู้นำตนเอง 3) การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง  4) การสร้างรูปแบบความคิดทางบวกให้แก่บุคลากร 5) การอำนวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นำตนเองโดยการให้รางวัล  6) การสนับสนุนให้เกิดผู้นำตนเองโดยการสร้างทีมงาน  7) การอำนวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นำตนเอง 8) การชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน และ 9) การสนับสนุนและให้กำลังใจ

คําสําคัญ : สุดยอดภาวะผู้นำ, ผู้นำแบบนำตนเอง

 

Abstract

The objectives of this research were to study super leadership factors of employees in Thailand. The sample of this stage of the research consisted 38 employees of Roche Molecular Diagnostics and 57 employees of Roche Applied Science. In this step, the researcher studied the super leadership factors of employees in Thailand by interviewing twelve experts and the sociometric method. The study found that the results of analysis and synthesis of super leadership : The component of super leadership consisted of 9 components which were 1) Become a self – leader  2) Model self – leadership 3) Self – set goals 4) Create positive thought patterns  5) Facilitate self – leadership thought reward and constructive reprimand 6) Promote self–leadership thought teamwork 7) Facilitate self – leadership culture 8) Guiding and 9) Encouraging.

 

Keywords : Super  Leadership , Self-Leader

Downloads

Download data is not yet available.
Section
สารบัญ