ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัล

  • ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์
Keywords: โทรทัศน์ดิจิทัล, ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

Abstract

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัล

The success factors of digital TV business

 

บทคัดย่อ

โทรทัศน์ดิจิทัลเป็นธุรกิจที่มีการลงทุน และการแข่งขันสูง เจ้าของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลนอกจากจะต้องแข่งขันกันเองกว่า 48 ช่องแล้ว ยังต้องแข่งขันกับสื่อโทรทัศน์รูปแบบอื่นอีกเป็นจำนวนมาก เช่น โทรทัศน์ระบบภาคพื้นดิน โทรทัศน์ระบบดาวเทียม โทรทัศน์ระบบเคเบิ้ล และ โทรทัศน์ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น อีกทั้งการเข้ามามีบทบาทของระบบดิจิทัลทำให้เกิดการหลอมหลวมสื่อเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดสื่อต่างๆขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ชมมีทางเลือกในการเข้าถึงสื่อมากขึ้น ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น

เจ้าของธุรกิจจึงต้องดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ มีแผนกลยุทธ์ที่ดีที่จะสามารถดึงดูดผู้ชมให้มาสนใจในรายการของตน เพื่อให้ธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลคงอยู่ได้ เจ้าของธุรกิจ จึงควรพิจารณาปัจจัยสำคัญ 5 ประการในการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล ได้แก่ เงินทุน เนื้อหา พันธมิตรทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้ชม และเทคโนโลยี

 

คำสำคัญ: โทรทัศน์ดิจิทัล ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

 

Abstract


                Digital television is an investment and a highly competitive business. Despite the competition of digital television business owners of over 48 channels there is also a competition among the other forms of media including: terrestrial television, satellite, cable television, internet television and others. In addition, the role of the digital system has also combined other forms of media together and established a new type of media, thus allowing more access options for its audiences. This has resulted in business owners becoming under a venture.

                Consequently, the business owners have to operate their business cautiously. The well-planned strategies will be able to attract the audiences to their digital television business and keep their business up-and-running. There are five important factors for considering the operation of digital television: capital, content, business alliance, audience behavior, and technology.  

Keyword: Digital Television, The success factors

Downloads

Download data is not yet available.
Section
สารบัญ