“แรงงานเวียดนามนอกระบบ”: การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติจากจังหวัดห่าติ๊ง (เวียดนาม) สู่ประเทศไทย

  • ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: แรงงานไร้ฝีมือจากจังหวัดห่าติ๊ง (เวียดนาม), การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ, การขายแรงงานในประเทศไทย

Abstract

“แรงงานเวียดนามนอกระบบ”: การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติจากจังหวัดห่าติ๊ง (เวียดนาม) สู่ประเทศไทย[1]

“Undocumented Vietnamese migrant workers”: Transnational labour mobilities from Hà Tĩnh Province, Vietnam to Thailand

 

 

บทคัดย่อ

          แม้จำนวนแรงงานเวียดนามที่กำลังรับจ้างทำงานอยู่ในประเทศไทย จะมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว แต่ในปัจจุบัน แรงงานเหล่านี้ยิ่งมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานเวียดนามที่มีพื้นเพมาจากจังหวัดห่าติ๊ง ที่อยู่ทางภาคกลางตอนบนของเวียดนาม ซึ่งวัตถุประสงค์ของบทความชิ้นนี้ก็เพื่อศึกษา (1) คนกลุ่มใดที่เดินทางเข้ามาขายแรงงานในประเทศไทย(2) ปฏิบัติการของการเคลื่อนย้ายแรงงานมีลักษณะอย่างไร และ (3) เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติคืออะไร โดยอาศัยข้อมูลทั้งจากเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาเวียดนาม นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แรงงานเวียดนามในเขตตัวเมืองขอนแก่นด้วย ผลการศึกษาว่า จังหวัดห่าติ๊งมีโครงการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลายโครงการ เช่น เขตเศรษฐกิจวุ้งอ๋าง ฯลฯ แต่กลับปรากฏว่ากลุ่มคนที่มีพื้นเพมาจากครอบครัวเกษตรกรในเขตชนบท และจบการศึกษาในระดับภาคบังคับหรือสูงสุดก็แค่ชั้นมัธยมปลาย ไม่ได้ประโยชน์หรือเข้าไม่ถึงโอกาสจากการพัฒนาดังกล่าวเลย ทำให้ต้องกลายมาเป็นแรงงานไร้ฝีมือในประเทศไทย ด้วยการใช้บริการจาก “นายหน้า” ซึ่งถือเป็นรูปแบบหลักของการเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ประกอบกับค่านายหน้าที่ไม่สูงมากนัก คือในปัจจุบันตกคนละประมาณ 5,000-6,000 บาท จึงกลายเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้แรงงานไร้ฝีมือและมีฐานะยากจนจากจังหวัดห่าติ๊งเหล่านี้ เลือกที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย    

 

คำสำคัญ:  แรงงานไร้ฝีมือจากจังหวัดห่าติ๊ง (เวียดนาม);  การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ;  การขายแรงงานในประเทศไทย

Abstract

Although Vietnamese migrant worker in Thailand are a small number if compare with Myanmar, Cambodia and Laos migrant workers.  However, their numbers are increasing in recently, especially from Ha Tinh province in upper central region of Vietnam.  This paper aims to understand (1) what is a group of Vietnamese people that migrant to work in Thailand? (2) How they move to work in Thailand? and (3) what is a reason to move to work in Thailand? by using a secondary data and a fieldwork data that conducted in Khon Kaen downtown.

The results of study found that although there are many development projects in Ha Tinh province such as Vung Ang economic zone. However it does not include all groups of Ha Tinh people to participate in this economic development process, especially a member of farmer family or lower-educated people from rural area.  Therefore with a help of “labour broker” in unexpensive service (about 200 US dollars), they easily decide to move to work in Thailand.

Keywords: Vietnamese unskilled labour from Ha Tinh province, transnational labour mobilities, Vietnamese unskilled labour in Thailand


 

Downloads

Download data is not yet available.
Section
สารบัญ