ความอยู่ดีมีสุข

Authors

  • บัวพันธ์ พรหมพักพิง รองศาสตราจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้ากลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Abstract

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน ได้มีความตระหนักว่า การพัฒนาที่นำไปปฏิบัติอย่างกว้างขวางทั่วโลก ได้สร้างปัญหามากเพิ่มขึ้น ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าแนวคิดการพัฒนาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกท้าทาย แต่ดูเหมือนการเสนอทางออกต่าง ๆ ก็ยังคงอยู่ในโครงครอบความคิดเดิม และถูกนิยามโดยความคิดการพัฒนากระแสหลัก บทความนี้เสนอว่า เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องของการพัฒนา เราจำเป็นต้องก้าวออกไปจากกรอบคิดดังกล่าวนี้ โดยบทความนี้ ได้เสนอให้ใช้กรอบคิดความอยู่ดีมีสุข แทนคำว่าการพัฒนา ความอยู่ดีมีสุขวางอยู่บนกรอบคิดหลักสามประการ ได้แก่กรอบคิดเกี่ยวกับระบบคุณค่าและเป้าหมาย กรอบคิดเกี่ยวกับทรัพยากรและการบริโภค และกรอบคิดเกี่ยวกับระบอบอภิบาลและการกระทำอย่างมีความรับผิดชอบของปัจเจก

 

Abstract

It has been increasingly aware that development that has been widely employed become more create problems. Since the past several decades development ideas have been criticized and challenged. However, the suggestions from the criticism remain fall within the circumvention of the mainstream development approach. This article proposes that in order to find ways out from problems create by development, it is necessary to move away from the ideas and notions of development. In this respect the concept of wellbeing is proposed to replace development. This article describes three main concepts which the idea of wellbeing that proposed in founded, i.e. 1) values and goals, 2) resources and consumption and 3) governance regime and responsible actions of individual.

Downloads

How to Cite

พรหมพักพิง บ. (2013). ความอยู่ดีมีสุข. Journal of Humanities and Social Sciences (HUSOKKU), 29(2), 23–50. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HUSO/article/view/6123

Issue

Section

บทความวิชาการ