ลักษณะภาวะของผู้นำที่ดีในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Authors

  • สมบัติ บุญเลี้ยง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 67000 Dean, Faculty of Humanities and Social Science, Phetchabun Rajabhat University, 67000
  • อารีย์ นัยพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 Assistant Professor, Faculty of Management Science, Khon Kaen University, 40002
  • ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 90112 Lecturer, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University, 90112

Keywords:

ลักษณะ, ภาวะผู้นำที่ดี, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, Characteristic, Good Leaders, Local Administrative Organization

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาลักษณะภาวะผู้นำที่ดีสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บข้อมูลด้วย แบบสอบถามจำนวน 348 ชุด จากผู้ปฎิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำการสนทนากลุ่ม ด้วยการเชิญผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 15 คน มาร่วมอภิปรายถึงลักษณะภาวะผู้นำที่ดี จากการศึกษาพบว่า ลักษณะภาวะผู้นำที่ดี จะต้องประกอบไปด้วย 1) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ 2) ผู้บริหารต้องมีบุคลิกภาพที่ดี 3) ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงานและอดทน 4) ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมจริยธรรม 5) ผู้บริหารต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 6) ผู้บริหารต้องมีมุษยสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี 7) ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 8) ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสื่อสาร 9) ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา 10) ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ และ 11) ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากภาวะผู้นำแล้ว ผู้นำต้องบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบไปด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

คำสำคัญ : ลักษณะ, ภาวะผู้นำที่ดี, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

Abstract

The objective of this study was to determine the characteristics of good leaders in local administrative organizations. In this study, we used both quantitative and qualitative methods. We sent 348 questionnaires to government officers in local administrative organizations and created focus groups composed of 15 executive adminstrators from local administrative organizations to discuss their expectations for leaders. We identified 11 characteristics of good leaders: vision, personality, determination, ethics, the desire to participate, the ability to develop strong relationships, the ability to maintain good communication with support staff, creative thinking, the ability and desire to act as a change agent, motivation, and the ability to use information technology. In addition, good leaders must use rules of good governance, that is, the rule of law, virtues and ethics, transparency, participation, accountability, and strong values.

Keywords : Characteristic, Good Leaders, Local Administrative Organization

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ