ว่าด้วยอัตลักษณ์คุณเปรมจากนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน

Main Article Content

นันทกา สุธรรมประเสริฐ

Abstract

บทคัดย่อ

“คุณเปรม” เป็นตัวละครสำคัญตัวหนึ่งในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน ผู้ประพันธ์ได้สร้างอัตลักษณ์ให้กับตัวละครตัวนี้ไว้อย่างหลากหลาย อันได้แก่ อัตลักษณ์จีน อัตลักษณ์เศรษฐี และอัตลักษณ์กลุ่มของชนชั้นสูง อัตลักษณ์ทั้งหลายทำหน้าที่ในการสร้างความเป็นเหตุเป็นผลให้แก่ตัวละครและการเล่าเรื่อง เช่น  อัตลักษณ์จีนทำหน้าที่เป็น "ที่มา” ของอัตลักษณ์เศรษฐี และอัตลักษณ์เศรษฐีนั้นก็เป็นกระบวนการสร้างความความสัมพันธ์แบบตรงข้ามระหว่างคุณเปรมและพ่อเนื่อง เพื่อสะท้อนภาพความคู่ควรของคุณเปรมกับแม่พลอย อีกทั้งอัตลักษณ์ทั้งหลายของคุณเปรมยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นพลวัตของอัตลักษณ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และพื้นที่ที่คุณเปรมวางสถานะของตนเอาไว้

คำสำคัญ : อัตลักษณ์, สี่แผ่นดิน

 

Abstract

“Khun Prem” is an important character in a novel “Four Riegns”. The writer constructed the various identities of this character such as Chinese Identity, millionaire identity, and high-class identity in order to construct the story to be reasonable. Chinese Identity was used to tell an origin of millionaire identity. Millionaire identity was used to construct the binary opposition between Khun Prem and Poh Nuang in order to reflect the qualification with Mae Ploy. Furthermore, all identities of Khun Prem showed the dynamic of identity that could change followed  time and space that Khun Prem positioned.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ