การเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่าทางสังคมจากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ในรวมเรื่องสั้น ชุด “สาบอีสาน”

Authors

  • แก้วตา จันทรานุสรณ์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

บทคัดย่อ

การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมเป็นประเด็นที่นักวิจัยไทยให้ความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะการศึกษาภายใต้คำสำคัญว่าด้วย “เขยฝรั่ง” และ “เมียฝรั่ง” ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยการวิเคราะห์จะเจาะลึกในชุมชนชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อชี้ให้เห็นอำนาจโลกาภิวัตน์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่าและสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ขาดหายไปในงานวิชาการคือภาพเสนอเกี่ยวกับเขยฝรั่งและเมียฝรั่งในวรรณกรรม  บทความนี้จึงมุ่งนำเสนอภาพชีวิตสังคมของผู้ที่เกี่ยวโยงกับเขยฝรั่งและเมียฝรั่งที่รวมไว้ในรวมเรื่องสั้นชุด “สาบอีสาน”  จัดพิมพ์โดยสโมสรนักเขียนภาคอีสาน  ทั้งนี้เนื้อหาของเรื่องเขยฝรั่ง  เมียฝรั่งในเรื่องสั้นที่รวมอยู่ในชุด “สาบอีสาน” ได้ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่าในสังคมอีสานด้วย “เสียง” นักเขียนอีสานที่เผยให้เห็นวาทกรรมของการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย  และอำนาจของการพัฒนานี้เองที่ทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างวิถีจารีตและความทันสมัย  ทุนได้ทำให้ผู้หญิงอีสานไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลง  และผู้หญิงอีสานก็คือฐานรองรับอำนาจผู้ชายตะวันตกเพื่อตอบโต้กับระบบคุณค่าเดิมจนทำให้เกิดการขยายตัวของทุนชนิดอื่นต่อไป

 

Abstract

Wedding cross the culture is the issue that Thai researcher takes an interest more and more, especially the education beneath keyword about “Koei-Fa-Rung” and “Mear-Fa-Rung” Major division analysis will delve into in countryside community in the Northeastern for indicate globalization power is modify worth system and culture locality northeast social, however the data that miss in academic matter is a picture presents about “Koei-Fa-Rung” and “Mear-Fa-Rung” in the literary work. This article has the object for present life social picture of who affect with “Koei-Fa-Rung” and “Mear-Fa-Rung”  which collect in short story “Sab-Ei-San” publish by writer northeast club, in order that , the substance of “Koei-Fa-Rung” “Mear-Fa-Rung” in short story is in the group “Sab-Ei-San” get indicate worth system change in northeast social with “sound” northeast writer who disclose see rhetoric of the development to the modernity and the power of this development by oneself that make the clash between tradition way and the modernity. The asset has made a woman does will not fear to modify and northeast woman is the base supports man west power for retort with worth system originally until cause the growth of kind other asset next.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ