ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เว็บไซด์เป็นสื่อเสริมในการเรียนภาษา

Authors

  • Phanitphim Sojisirikul Lecturer at King Mongkut’s University of Technology Thonburi

Keywords:

สื่ออิเล็คทรอนิคส์, การเรียนรู้แบบอิสระ, e-learning, independent study

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เว็บไซด์เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ ในปัจจุบันวิชาภาษาต่างๆได้ถูกนำเสนอในรูปแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้โดยอิสระ กรณีศึกษาสำหรับงานวิจัยนี้คือวิชาภาษาวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านเนื้อหาและโครงงานของวิชาเป็นการสร้างวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นเว็บไซด์จึงถูกนำมาใช้ในรูปของสื่อเสริมเพื่อช่วยให้นักศึกษาคุ้นเคยกับสื่ออิเส็กทรอนิกส์มากขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 55 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นว่านักศึกษานั้นมีความพอใจกับการใช้เว็บไซด์เสริมการเรียนรู้ โดยสรุปแล้วเว็บไซด์ควรจะได้รับพัฒนาในฐานะที่เป็นสื่อสนับสนุนการเรียนรู้

คำสำคัญ : สื่ออิเล็คทรอนิคส์, การเรียนรู้แบบอิสระ

 

Abstract

This study is to investigate student attitudes towards the use of the website as supplementary. At present, many language subjects are put in the form of electronic media. Those promote independent learning. A language course at KMUTT will be the case. The course is content-based and the project is creating an e-zine. Therefore, the use of the website was introduced as supplementary to increase students’ familiarity with electronic media. The subjects were 55 undergraduate engineering students. The instrument was questionnaires. The data showed that the students were satisfied with the use of the supplementary website. In all, websites should be considered as fruitful media to facilitate learning.

Keywords : e-learning, independent study

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ