ปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านอาชีพของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบิน

ผู้แต่ง

  • สุกิจ กลิ่นหอม สถาบันการบินพลเรือน
  • วราภรณ์ เต็มแก้ว สถาบันการบินพลเรือน
  • อารีรัตน์ เส็นสด สถาบันการบินพลเรือน

คำสำคัญ:

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ, เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ, ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบิน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จด้านอาชีพของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบิน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ที่มีประสบการณ์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินไม่น้อยกว่า 20 ปี และเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นวิทยากรที่เกี่ยวข้องในการควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยสู่ความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ มี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยทางกายภาพ ประกอบด้วย ด้านสภาพร่างกาย ด้านความรู้ และด้านทักษะ 2) ปัจจัยด้านจิตใจประกอบด้วย แรงจูงใจ ทัศนคติและคุณลักษณะส่วนบุคคล 3) ปัจจัยองค์กร ประกอบด้วย ระบบการทำงานสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน การฝึกอบรม และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4) ปัจจัยด้านการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย เพื่อนร่วมงาน ทักษะทางสังคม เชาว์อารมณ์และความสมดุลระหว่างการงานและชีวิตและภาษาอังกฤษ ส่วนการนำเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยสู่ความสำเร็จ มี 2 ระดับได้แก่ 1) แนวทางการพัฒนาระดับบุคคล ประกอบด้วย การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการทำงานในสายอาชีพและที่ไม่ใช่สายอาชีพ พร้อมทั้งการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ 2) แนวทางการพัฒนาระดับองค์กร ทำการกำหนดแนวทางการสรรหาบุคลากร เข้าสู่ตำแหน่งอย่างชัดเจน สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลักสูตรผู้ทำหน้าที่ให้การฝึกอบรมที่เป็นมืออาชีพ กำหนดค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจ สร้างเวทีให้เป็นบุคคลเป็นที่ยอมรับและพร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่กับองค์กรตลอดไป และการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างงานและชีวิตบุคลากร

References

เนตรนภา เหลืองสะอาด. (ม.ป.ป). องค์ประกอบของธุรกิจการบิน. ค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2565, จากhttps://elchm.ssru.ac.th/natenapa_lu/pluginfile.php/99/block_html/content/องค์ประกอบของธุรกิจการบินppt.pdf

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด. (2561). เกี่ยวกับองค์กร. ค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2565, จากhttps://www.aerothai.co.th

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด. (ม.ป.ป.). หน้าที่และความรับผิดชอบ-วิสัยทัศน์-พันธกิจ. ค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2565, https://www.aerothai.co.th/th/about/หน้าที่และความรับผิดชอบ-วิสัยทัศน์-พันธกิจ

Edwards, T. (2013). Human performance in air traffic control. University of Nottingham.

EUROCONTROL/FAA Action Plan 15 Safety. (2010). Human Performance in Air Traffic Management Safety: A White Paper. EUROCONTROL

Federal Aviation Administration. (2000). FAA System handbook. Federal Aviation Administration.

ICAO. (2016). Annex 19 Safety Management. (2nd Ed.). International Civil Aviation Organization.

ICAO. (2018). Doc 9859 Safety Management Manual – SMM. (4th Ed.). International Civil Aviation Organization.

Hall, R. H. (1996). Organizations: Structures, Processes, and Outcomes. Prentice Hall.

Hawkins. (1984). ICAO SHELL MODEL. Retrieved December, 18, 2022, from https://www.skybrary. aero/articles/icao-shell-model

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-03