การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก

ผู้แต่ง

  • นันทนา ชมชื่น -
  • แอนจิรา ศิริภิรมย์
  • สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา

คำสำคัญ:

การบริหารวิชาการ, ความเป็นพลเมืองโลก

บทคัดย่อ

      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก ประชากรในการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,358 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 339 โรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก มีค่าความเชื่อมั่น .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

       ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก จำแนกตามการบริหารวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” (gif.latex?\small&space;\frac{}{X} = 3.28) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงสุด ( = 3.35) รองลงมา คือ การพัฒนาหลักสูตร (gif.latex?\small&space;\frac{}{X} = 3.33) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( = 3.22) และการวัดและประเมินผล ( = 3.21) ตามลำดับ สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก จำแนกตามการบริหารวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” (gif.latex?\small&space;\frac{}{X} = 4.47) พบว่า ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด (gif.latex?\small&space;\frac{}{X} = 4.50) รองลงมา คือ การพัฒนาหลักสูตร (gif.latex?\small&space;\frac{}{X} = 4.46) การจัดการเรียนการสอน (gif.latex?\small&space;\frac{}{X} = 4.46) และการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (gif.latex?\small&space;\frac{}{X} = 4.44) ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29