ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพทีมงานกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้แต่ง

  • ยุติธรรม มีสามเสน RMUTT
  • กนกพร ชัยประสิทธิ์

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิภาพทีมงาน, องค์กรแห่งการเรียนรู้

บทคัดย่อ

         งานวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพทีมงาน กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จำนวน 212 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson Correlation Analysis

         ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีลำดับความสัมพันธ์จากสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผู้นำเชิงบารมี (r = 0.783) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (r = 0.781) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (r = 0.777) ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r = 0.767) และประสิทธิภาพทีมงาน ด้านการกำหนดภารกิจ  และเป้าหมายของทีมงาน (r = 0.802) ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย (r = 0.771) ด้านการตัดสินใจร่วมกัน (r = 0.720) ด้านการกระจายความเป็นผู้นำ (r = 0.710) ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ (r = 0.650) มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29