ความเหมาะสมของมาตรการการลงโทษในความผิดฐานขับขี่รถจักรยานยนต์เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

ผู้แต่ง

  • พลศักดิ์ ศรีวิลัย Sukhothai Thammathirat Open University
  • วรรณวิภา เมืองถ้ำ The Faculty of Laws Sukhothai Thammathirat Open University

คำสำคัญ:

มาตรการลงโทษ, ความผิดฐานขับขี่จักรยานยนต์เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายโดยกำหนดมาตรการในการลงโทษผู้กระทำความผิดฐานขับขี่รถจักรยานยนต์เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดที่เหมาะสม

            ผลการวิจัยพบว่า การขับขี่รถจักรยานยนต์เร็วในพื้นที่ชุมชนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าในเขตพื้นที่อื่น การกำหนดความเร็วในเขตพื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะลดปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวได้ แต่ประเทศไทยไม่ได้มีการกำหนดกรณีเช่นนี้ไว้เป็นเฉพาะแต่อย่างใด และปัจจุบันการลงโทษผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดของประเทศไทย มีอัตราโทษที่ตายตัว ไม่ได้มีการแบ่งระดับโทษตามความร้ายแรงของการกระทำความผิด จึงมีความเหมาะสมที่ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องต่อการรับผิดของผู้กระทำความผิด รวมทั้งไม่มีความเด็ดขาดเพียงพอ อันที่จะทำให้ผู้กระทำเลือกที่จะไม่กระทำความผิดสำหรับความผิดในฐานดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้มีการกำหนดความเร็วในเขตพื้นที่ชุมชน และกำหนดระดับความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามอัตราความเร็วที่มากน้อยแตกต่างกัน รวมไปถึงการลงโทษที่หนักขึ้นสำหรับกรณีที่มีผู้กระทำความผิดได้กระทำความซ้ำ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29