ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2019): January – June

					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2019): January – June

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562
ISSN 2286-8860
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

เผยแพร่แล้ว: 2019-06-29

ฉบับเต็ม