ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2015): July – December

					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2015): July – December

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
ISSN 2286-8860
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2018-03-09

ฉบับเต็ม