ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2018): January – June

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2018): January – June

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561
ISSN 2286-8860
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2018-06-21

ฉบับเต็ม