ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2018): July – December

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2018): July – December

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561
ISSN 2286-8860
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2018-12-31

ฉบับเต็ม