ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2015): January – June

					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2015): January – June

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558
ISSN 2286-8860
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2018-03-09

ฉบับเต็ม