ย้ายคุกเข้าวัด

Main Article Content

พระวิทวัฏ ฉวิวณฺโณ

บทคัดย่อ

         บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทบาทของวัดพัชรกิติยาภาราม ต่อการขัดเกลาจิตใจของผู้เข้าร่วมโครงการ “ย้ายคุกเข้าวัด” ซึ่งอยู่ในระหว่างคุมขัง จากการศึกษาพบว่า แม้คุกจะเป็นสถานที่ที่น่าสะพรึงกลัว และเป็นศูนย์รวมนักโทษที่เป็นภัยต่อสังคม แต่คุกก็สามารถย้ายมาอาศัยอยู่ร่วมกับวัดได้อย่างลงตัว โดยมีวัดพัชรกิตติยาภารามแห่งจังหวัดหนองบัวลาภูเป็นกรณีตัวอย่าง โครงการย้ายคุกเข้าวัด เกิดจากนโยบายของพระเมธีวชิรธาดา วัดพัชรกิตติยาภาราม เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลาภู เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู ร่วมกันจัดขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการคือ การยื่นโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอก การคัดกรองผู้ถูกคุมขังออกมาทดลองใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอก นับว่าเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมาพักอยู่ในวัดพัชรกิตติยาภาราม ทาให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้ร่วมปฏิบัติตามระเบียบของวัด และได้สดับรับฟังธรรมะของพระวิทยากร ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของผู้ถูกคุมขังให้อ่อนโยนมากขึ้น ซึ่งประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก จนมีผู้เข้าร่วมโครงการบางคนขอบวชหลังสิ้นสุดโครงการด้วย กล่าวได้ว่า วัดพัชรกิติยาภารามเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สามารถจัดโครงการย้ายคุกเข้าวัด อันเป็นการลดปัญหานักโทษล้นคุก ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน โดยใช้พื้นที่วัดเป็นศูนย์กลางการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังในจังหวัดหนองบัวลาภู พร้อมกับกล่อมเกลาจิตใจของผู้ต้องขังด้วยด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ. (2560). การขับเคลื่อน “คุกไทย” สู่ “เรือนจาสุขภาวะ”. นครปฐม : สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์. (2561). ภาพรวมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย และ Rold in Action. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย.

คมชัดลึกออนไลน์. (2562). สุริยะใส-พิภพ แชร์ประสบการณ์ 5 บ้านแดนวีไอพี. เรียกใช้เมื่อ 6 สิงหาคม 2562 จาก https://www.komchadluek.net/news/politic/377566

คำสั่งกระทรวงยุติธรรม. (2560). ราชกิจจานุเบกษา. เรื่องกาหนดอาณาเขตเรือนจาชั่วคราวบ้านห้วยเตย. เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 185 ง 19 กรกฎาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์. (2562). โครงการนาคุกเข้าวัด โดยกรมราชทัณฑ์. เรียกใช้เมื่อ 6 สิงหาคม 2562 จาก https://web.facebook.com/watch/?v=626280521100877

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต. (2561). โครงการสานต่อที่พ่อทา โครงการที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ เดินหน้าทาประโยชน์และสนับสนุนสังคมที่ จ.หนองบัวลาภู. เรียกใช้เมื่อ 6 สิงหาคม 2562 จาก https://www.tnews.co.th/social/408092

โพสต์ ทูเดย์ (2562). บันทึกชีวิต 87 วันในเรือนจา "คุกมีไว้ขังคนจนจริงหรือ?. เรียกใช้เมื่อ 6 สิงหาคม 2562 จาก https://www.posttoday.com/politic/news/589537

มติชนออนไลน์. (2560). บทความพิเศษ : ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เรียนรู้คุก (จบ) บทสรุปของคุก. เรียกใช้เมื่อ 6 สิงหาคม 2562 จาก https://www.matichonweekly.com/column/article_31368

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สานักข่าว Spring News. (2561). เรียกใช้เมื่อ 6 สิงหาคม 2562 จาก https://shorturl.asia/FKVaA

สุรศักดิ์ หนองบัวลาภู. (2559). เอาคุกเข้าวัด! นานักโทษทาประโยชน์ ขัดเกลาด้วยธรรมะ ก่อนคืนสู่สังคม. เรียกใช้เมื่อ 6 สิงหาคม 2562 จาก https://www.thaich8.com/news_detail/6185