ความพึงพอใจของนิสิตในการให้บริการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Main Article Content

อภิวัฒชัย พุทธจร

บทคัดย่อ

         บทความวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตในการให้บริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ใน 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านงานพัสดุ ด้านงานการเงิน ด้านงานทะเบียน และด้านงานกิจการนิสิต ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จานวน 201 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตรวัดปริมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for windows หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (x̅ = 3.33) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ด้านงานกิจการนิสิต มีความพึงพอใจมากที่สุด ในระดับ มาก (x̅ = 3.38) รองลงมาคือ ด้านงานพัสดุ มีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̅ = 3.37) รองลงมาคือ ด้านงานการเงิน มีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̅ = 3.33) และนิสิตมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือด้านงานทะเบียน มีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̅ = 3.25) เมื่อมารับบริการเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดี เป็นกันเองต่อนิสิตทุกคน ให้คาแนะนาหรือให้คาปรึกษาได้ดีมาก ถูกต้องตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย ความสะดวกให้การติดต่อประสานงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กชกร ศูรศรีพันธเพียร. (2548). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของสานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. ใน วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

กัญสพัฒน์ นับถือตรงและนันตพร ศรีวิไล. (2560). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9. ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี.

ชะเอิ้น พิศาลวัชรินทร์. (2553). ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีต่อการให้บริการงานกิจการนักศึกษา. รายงานผลวิจัย. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

ชัญญวัลย์ เชิดชูกิจกุล. (2549). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป. ใน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ธีรยุทธ พึ่งเทียร. (2545). สถิติเบื้องต้นและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์สูตรไพศาล.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น.

พระขวัญชัย ถาวโร (เชี่ยวชาญ). 2559. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, 5(1), 251-261.

พันตรีบุญมี ชนะรักษ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ. 2561. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. 7(1), 96-106.

พิสณุ ฟองศรี. (2549). วิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์เทียมฝ่ายการพิมพ์.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. (2562). รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562. หนองคาย : สานักวิชาการ.

รวงทอง วงศ์หงส์. (ม.ป.ป.). ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. ใน การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

ราชันย์ ธงชัย. (2551). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนวสังคหวัตถุ 4 ของหน่วยงานสัสดี อาเภอเมือง จังหวัดระยอง. ใน วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สุภาภรณ์ บุญเจริญ และทรงธรรม เจริญจันทร. (2558). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ. วารสารสังคมศาสตร์, 4(2), 79-85.

สุวัฒน์ สุขวิบูลย์. (2548). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ สานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี งานทะเบียนราษฎร. ใน วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

โสฬส เอี่ยมสะอาด. (2545). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานสาธารณะของตารวจสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชลบุรี. ใน วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม.