การประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักพุทธธรรม

Main Article Content

ฉันทนา ภุมมา

บทคัดย่อ

         การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยกลไกการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษาจัดขึ้น การนาหลักพุทธธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีส่วนสาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม ที่ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย เข้าใจข้อบังคับและยอมปฏิบัติตาม หลักความโปร่งใส ซึ่งทุกคนต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันสามารถตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทา แสดงความคิดเห็นได้ หลักความรับผิดชอบ ใส่ใจทุกปัญหา แก้ปัญหาร่วมกัน หลักคุณธรรม โดยยึดถือในความดีงาม และหลักความคุ้มค่า ในการจัดการทรัพยากรที่มีจากัดของตนเอง และหลักพุทธธรรมอีกข้อหนึ่งได้แก่ หลักอริยสัจ 4 ซึ่งจะเป็นตัวประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะลาดับแรกเราจาเป็นต้องรู้สภาพปัญหาของสถานศึกษาของตนเองให้ดีเสียก่อน เมื่อพบปัญหาแล้วหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งตรงกับหลักนิโรธ ที่เราต้องค้นหาต้นตอของปัญหา และแก้ไขปัญหาตามหลักของการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยใช้มรรคมีองค์ 8 ประการ โดยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในหน่วยงานของตนเองก่อน สร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และมือทางานเป็นทีม และร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพยายาม ทาให้เกิดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักพุทธธรรมอย่างแท้จริง

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561. (2561). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 11 ก หน้า 3 (23 กุมภาพันธ์ 2561).

กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2563). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. เรียกใช้เมื่อ 23 สิงหาคม 2563 จาก https://www.moe.go.th// แผนการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ. 2560.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542. ราชกิจจานุเบกษา. (2542). เล่ม 116 (ตอนที่ 63ง).

ศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. (2559). การประกันคุณภาพการศึกษามีกระบวนการอย่างไร?. เรียกใช้เมื่อ 25 ตุลาคม 2563 จาก https://1th.me/pnOEE.

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2562). พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 53. กรุงเทพมหานคร : ม.เอเชียอาคเนย์.

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2562). กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561. เรียกใช้เมื่อ 23 สิงหาคม 2563 จาก http://web.krisdika.go.th/law.

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2560). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. เรียกใช้เมื่อ 23 สิงหาคม 2563 จาก http://www.local.moi.go.th/law90.pdf

สานักทดสอบทางการศึกษา. (2561). หลักสูตรการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.