แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

ชลธิชา ชุมศรีแก้ว
เขมณัฐ ภูกองไชย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


         บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 2) หาแนวทางในการยกระดับกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ถูกคัดเลือกมาแบบเจาะจง รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี 1 คน พัฒนาการอำเภอกุดจับ 1 คน กองทุนหมู่บ้านระดับตำบล 7 คน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 3 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปผลรายด้าน


          ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี รายด้านได้แก่ การบริหารจัดการด้านผู้นำ การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการด้านการจัดสรรผลประโยชน์ และการบริหารจัดการด้านการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลกองทุน พบว่า ผู้นำกองทุนหมู่บ้านเป็นบุคคลที่ความรู้ ความสามารถ เข้าใจในระเบียบข้อบังคับ ขาดการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น มีการจัดสรรผลประโยชน์ตามหมวดหมู่โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และพบปัญหาน้อยในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเข้าถึงและการตรวจสอบกองทุน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นพี่เลี้ยง 2. แนวทางในการยกระดับกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ผู้นำต้องมีความใฝ่รู้ในด้านการบริหารงาน เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ทันต่อเทคโนโลยี ต้องจัดเวทีการประชุมประชาคม เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น เพราะสมาชิกคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนกองทุน เพื่อสร้างระเบียบข้อบังคับด้านการจัดสรรผลประโยชน์ และกองทุนต้องมีระบบการติดตามและสรุปผลเป็นปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

จุฑามาศ นิรมลรัตน์. (2560). ปัจจัยความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี. ใน วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต วิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ. มหาวิทยาลัยบูรพา.

ธิดาพร อินชุม. (2554). ปัญหาด้านการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. ใน การค้นคว้าแบบอิสระปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิทยากร เขื่อนแก้ว. (2547). การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน. ใน การค้นคว้าแบบอิสระ ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศรัญยา ไม่เสื่อมสุข และ คณะ. (2560). ปัจจัยเอื้อต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ: กองทุนหมู่บ้านห้วยผักชี ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สายชล ปัญญชิต. (2555). การพัฒนากองทุนหมู่บ้านไปสู่สถาบันการเงินชมุชน : ความรู้และข้อเสนอ สู่ความจริง. กรุงเทพมหานคร : สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ. (2563). รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563. เรียกใช้เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 จาก http://www.villagefund.or.th/uploads/gallery/ image_big_609dea52d43ec.pdf.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2544). คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร แถลงต่อรัฐสภา. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 21 ง (26 กุมภาพันธ์ 2544).

สุภาชนก เหล็กกล้า. (2556). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 39(2), 109-119.

สุลังก์ วงศ์สุรวัฒน์ และคณะ. (2562). การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับดีมาก: กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์, 7(3), 888-898.