เผยแพร่แล้ว: 2023-04-29

การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมของเทวดาที่มีต่อประชาชน ในอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

พระมหาอนุวัฒน์ อนุวฑฺฒโน, พระครูจิร ธรรมธัช, พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม

15-28