ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการรับส่งพัสดุของลูกค้าจากร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ปราณี แสงอุไรประเสริฐ
สายพิณ ปั้นทอง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการรับส่งพัสดุจากร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้บริการรับส่งพัสดุจากร้านสะดวกซื้อ จำนวน 400 คน ด้วยการสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ T-Test, F-test การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โมเมนต์ผลคูณอย่างง่ายของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ


ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด            มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาทต่อเดือน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านอายุ ด้านอาชีพ และด้านรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรับส่งพัสดุของลูกค้าจากร้านสะดวกซื้อ ในกรุงเทพมหานคร              2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการรับส่งพัสดุของลูกค้าจากร้านสะดวกซื้อ ในกรุงเทพมหานคร 3) ปัจจัยคุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการรับส่งพัสดุของลูกค้าจากร้านสะดวกซื้อ ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าอิทธิพลมีประสิทธิภาพร้อยละ 37.40

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

กมลชนก หมีปาน และกนกพร ชัยประสิทธิ์. (2564). อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการและส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 10(1), 25-33.

กฤษฎา เครือชาลี. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการจัดกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 9(1), 1-18.

กฤษดา เชียรวัฒนสุข และสมพล ทุ่งหว้า. (2562). ผลของคุณภาพในการให้บริการและการตัดสินใจใช้บริการของผู้ให้บริการขนส่ง ระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอร์รี่ เอกซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด. วารสารเกษมบัณฑิต, 20(2), 92-106.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2561). สถิติสำหรับงานวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพมหานคร : หจก.สามลดา.

บูรณ์เมตต์ วิวัฒนานุกูล. (2564). Stat-Horizon : ทำความรู้จักธุรกิจ B2C e-Commerce รูปแบบธุรกิจ รูปแบบการชำระเงิน และวิธีการติดตามภาวะตลาด. เรียกใช้เมื่อ 20 เมษายน 2565. จาก https://shorturl.asia/q6tac.

ปรียานุช ศิริไพบูลย์ทรัพย์. (2560). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ Kerry Express ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ใน สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ยุทธ ไกยวรรณ์. (2562). หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรชนก เต็งวงษ์วัฒนะ. (2558). คุณภาพการให้บริการ การตระหนักถึงราคา ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการบอกต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุของบริษัทเอกชนภายในประเทศไทยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. ใน สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ศิริรัตน์ ญาณปรีชา. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุของลูกค้าบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ใน สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์. (2561). เครือข่ายสังคมออนไลน์ : กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อดึงดูดผู้บริโภคในยุคดิจิทัล. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 15(1), 21-36.

Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques. (3rd Edition). New York : John Wiley & Sons.Inc.

Economic Intelligent Center ธนาคารไทยพาณิชย์. (2565). เกาะติดตลาดขนส่งพัสดุ 2022. เรียกใช้เมื่อ 2 กรกฎาคม 2565. จาก https://shorturl.asia/4f7zj.