แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลโนนสะอาด จังหวัดหนองบัวลำภู

Main Article Content

อานันต์ มีไกรราช

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


         บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล 30 คน โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบเจาะจง คือ 1. ผู้บริหารและหัวหน้างาน จำนวน 9 คน 2. กลุ่มผู้ปฏิบัติ จำนวน 21 คน การเก็บข้อมูล กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร โดยวิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีการสนทนากลุ่ม


          ผลการวิจัย พบว่า แนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คือ 1. หลัก      ธรรมาภิบาล 2. หลัก POSDCoRB 3. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4. หลักการบริหาร 4M        5. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ปัจจัยและหลักแนวคิดการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จ คือ 1. การบริหารงานที่เป็นไปตามหลักของธรรมาภิบาล 2. มีการบริหารจัดการที่ดี 3. นโยบายของผู้บริหารมีความเข้มแข็ง 4. มีทรัพยากรบุคคลที่ดี 5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 6. มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการบริหารงาน ปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร คือ 1. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  2. กฎ ระเบียบที่เยอะ ทำให้การทำงานล้าช้า 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีน้อย ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล คือ 1. ควรส่งเสริมให้มีการใช้สมาร์โฟนมาบริการประชาชนมากขึ้น 2. ควรส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานในทุกงานต่อไป 3. ส่งเสริมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 4. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการฝึกอบรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (2565). โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมสภาและใช้แผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น. หนองบัวลำภู.

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด. (2565). แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสะอาด 2560-2565. (พิมพ์ครั้งที่ 1). หนองบัวลำภู : ภาสกร.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2544). คู่มือการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : พี.เอ.ลิฟวิ่ง.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (2565). ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมิน ITA 2565. เรียกใช้เมื่อ 30 กรกฎาคม 2565 จาก https://itas.nacc.go.th/home/detailnews/2841

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2565). ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. กรุงเทพมหานคร.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2565. การศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลโนนสะอาด.หนองบัวลำภู.