เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

ภาพลักษณ์ของกลุ่มศิลปินหญิง วง 4EVE ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ภาณุรัตน์ คงไพรศาล, สุภัทรชรี บุญประชุม

1-14

ปัญหาทางกฎหมายการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนในชั้นพนักงานสอบสวน

ฐปนวัชร์ สระสม, นฤนาท รัตนโชติวงศ์กุล, ธนาฤทธิ์ ขัมภรัตน์

29-42

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

นฤนาท รัตนโชติวงศ์กุล, ธนาฤทธิ์ ขัมภรัตน์, ฐปนวัชร์ สระสม

43-56