ประสิทธิภาพในการให้บริการงานทะเบียนและบัตรของที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Main Article Content

ฐานิดา คณะวาปี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพและศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนและบัตร ของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เนื่องจากไม่ทราบจำนวนผู้มารับบริการอย่างแท้จริง จึงใช้วิธีการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางการคำนวณของ Naresh K. Malhotra กรณี Problem Solving Research ซึ่งมีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง อย่างต่ำ 200 ตัวอย่าง ช่วงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 300-500 ตัวอย่าง รวบรวมข้อมูลแล้วนำมาสังเคราะห์ด้วยวิธีจัดหมวดหมู่ และบันทึกคะแนนแต่ละข้อของแต่ละคนแบบรหัส แล้วนำไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก กลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 คน แบ่งเป็นหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร 5 คน และผู้มารับบริการ 5 คน


ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิภาพการให้บริการงานทะเบียนและบัตรของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.38 และแนวทางการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนและบัตรของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองบึงกาฬ ด้านเจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านบุคลิกภาพการแสดงออก ควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยดีต่อผู้มารับบริการ ด้านระบบงานและกระบวนการดำเนินงาน มีความล่าช้าของระบบที่หลายขั้นตอน รับรองหลายชั้นบุคคล ควรลดขั้นตอน ด้านงบประมาณควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความจำเป็น ควรจัดสรรงบให้กับส่วนที่ควรปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านอาคารสถานที่ ควรปรับปรุงจุดรอรับการบริการ มีป้ายบอกขั้นตอน เพื่อความสะดวกในการให้บริการและการใช้บริการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

ดำรงศักดิ์ นาคกระจ่าง. (2561). ความพร้อมต่อการรับถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนทั่วไปให้กับเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดนครสรรค์. วารสารวิจัยวิชาการ, (2)93-108.

บงการ ลิมประพันธุ์. (2524). ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการทะเบียนราษฎร : ศึกษากรณี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. ใน วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มะลิวัลย์ แก้วเพชร. (2559). การพัฒนาการปฏิบัติงานทะเบียน กรณีศึกษา ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหลักสี่. ใน การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วรรณวิมล ศรีใย. (2552). การบริหารงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี. ใน การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วิเชียร เกตุสิงห์. (2538). ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมาย. ข่าวสารวิจัยทางการศึกษา, 18(3), 8 -11.

วุฒิสาร ตันไชย และธีรพรรณ ใจมั่น. (2547). ใน สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทยสถาบันพระปกเกล้า. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า.

สิทธิกร สมบูรณ์พร้อม, สามารถ อัยกร และชาติชัย อุดมกิจมงคล. (2564). คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 18(80), 127-134.

สุดารัตน์ บัวเนียม. (2561). ประสิทธิผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักทะเบียนอำเภอตามมาตรฐานอำเภอยิ้มของอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ, 6 (2), 26-35.