การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานและเทคโนโลยีเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Main Article Content

สุวัฒน์ นิยมไทย

บทคัดย่อ

และเทคโนโลยีเป็นฐาน มี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ส่วนนำเข้า ประกอบด้วยผู้เรียน ผู้สอน สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ ส่วนกระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะทางภาษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอความรู้ผ่านการทำโครงงาน และฐานความช่วยเหลือ และส่วนผลลัพธ์ ประกอบด้วยการวัดและประเมินผล 2) ผลการเรียนจัดการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานและเทคโนโลยีเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้เรียนมีความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานและเทคโนโลยีเป็นฐานในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย