การพัฒนาแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

Main Article Content

วิยดา วัฒนเมธี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 2) พัฒนาแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 3) ทดลองใช้แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษานำร่อง 4) นิเทศ ติดตามและประเมินผลแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษานำร่องของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา


          ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนอาชีวศึกษา  ลำดับความสำคัญโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสุจริต ด้านพอเพียง ด้านมีวินัย และด้านจิตอาสา ตามลำดับ 2) แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) บทนำ   (2) แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน (3) กิจกรรมเสนอแนะ และ (4) ภาคผนวก มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการทดลองใช้แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า ภาพรวมมีคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับดี 4) ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่ามีการนำไปใช้ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 6 หน่วยกิจกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย