การพัฒนาระบบแจ้งความผิดพลาดอุปกรณ์ไอทีภายในบริษัท

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบแจ้งความผิดพลาดอุปกรณ์ไอทีภายในบริษัท กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์แอนด์ ซัมมิทคอร์ปอเรชั่น จำกัด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบแจ้งความผิดพลาดอุปกรณ์ไอทีภายในบริษัทกรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์แอนด์ ซัมมิทคอร์ปอเรชั่น จำกัด ของพนักงานในส่วนสำนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานในส่วนสำนักงาน แผนก IT บริษัทแอเดียนท์แอนด์ ซัมมิทคอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 18 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) ระบบแจ้งความผิดพลาดอุปกรณ์ไอที 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้งความผิดพลาดอุปกรณ์ไอทีภายในบริษัทและ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแจ้งความผิดพลาดอุปกรณ์ไอทีภายในบริษัทสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า ระบบแจ้งความผิดพลาดอุปกรณ์ไอทีกรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์แอนด์ ซัมมิทคอร์ปอเรชั่น จำกัดในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก และผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย