การพัฒนารอกยกเครื่องยนต์สำหรับการซ่อมเครื่องยนต์ส่วนหน้ารถ

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรอกยกเครื่องยนต์สำหรับการซ่อมเครื่องยนต์ส่วนหน้ารถ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญในงานซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 5 คน โดยเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน และรอกยกเครื่องยนต์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารอกยกเครื่องยนต์สำหรับการซ่อมเครื่องยนต์ส่วนหน้ารถ มีคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และประสิทธิภาพของรอกยกเครื่องยนต์ ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าแบบเดิมเฉลี่ย 5.33 นาที คิดเป็นร้อยละ 30.75

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย