การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร: รับรู้ เรียนรู้ สู่การปฏิบัติ

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การประกันคุณภาพเริ่มต้นในอุตสาหกรรมการผลิต  โดยมุ่งป้องกันความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกไปนั้นมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า  จากนั้นแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพได้เคลื่อนจากอุตสาหกรรมการผลิตไปสู่การศึกษา โดยในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ที่มุ่งเน้นรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   ให้มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยใช้กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด  ดำเนินการโดยยึดหลักการ 3 หลักการคือ การกระจายอำนาจ การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทำงาน และการแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  และใช้วงจรคุณภาพ P-D-C-A เป็นกระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เป็นภารกิจปกติของการจัดการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความพิเศษ