เผยแพร่แล้ว: 2020-10-08

เครื่องดูดน้ำมันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

87-97

การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร: รับรู้ เรียนรู้ สู่การปฏิบัติ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

4-13