เครื่องดูดน้ำมันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องดูดน้ำมันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ ใน 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้างและระบบการทำงาน ด้านคุณค่าของชิ้นงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ หัวหน้าช่างซ่อมรถยนต์ ครูฝึก บริษัท สยามนิสสัน อุทัยธานี 44 จำกัด และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่มีประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาช่างยนต์ และทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบบันทึก สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของเครื่องดูดน้ำมันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก และประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องดูดน้ำมันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ โดยดูดน้ำมันหล่อลื่นจากถังน้ำมัน 200 ลิตร จำนวน 8 ถัง เครื่องดูดน้ำมันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 16.35 นาที ใช้เวลาน้อยกว่าแบบมือหมุน คิดเป็นร้อยละ 46.00

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย