การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 2) ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบงานสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ใช้จำนวน 6 คนประกอบด้วย ผู้จัดการสหกรณ์ 1 คน กรรมการสหกรณ์ 3 คน พนักงานสต๊อก 1 คน พนักงานขายหน้าร้าน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) โปรแกรมระบบงานสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น 2) แบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้โปรแกรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่   ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัย พบว่า 1) โปรแกรมระบบงานสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  สร้างด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL ใช้กำหนดโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูล ร่วมกับ โปรแกรมภาษา PHP ใช้ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ได้แก่ เมนูเลือก การรับข้อมูล การแก้ไข การประมวลผล การลบข้อมูล และการรายงานผลข้อมูล คลอบคุมการทำงานในส่วน สต๊อกสินค้า ขายสินค้าหน้าร้าน และงานจัดการสมาชิก 2) โปรแกรมระบบงานสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมีประสิทธิภาพการทำงานด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านประโยชน์ของโปรแกรมอยู่ระดับมาก ด้านองค์ประกอบของ


โปรแกรมอยู่ในระดับมาก 3) ความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย